Skip to main content
x

VANNKJEMI, MIKROBIOLOGI OG FISKEHELSE INNAN AKVAKULTUR (Water chemistry, microbiology and fish health in aquaculture )

Language

Norwegian Nynorsk

Course format On-site
Date 2021-02-01 - 2021-12-31
Duration 30 ECTS, 6 months

Arbeider du som fagarbeidar ved eit oppdrettsanlegg i sjø eller på land er denne utdanninga aktuell for deg. Utdanninga har fokus på vannkjemi, mikrobiologi, fiskebiologi og fiskehelse. og skal gje studentane grunnleggjande forståing for kjemiske, fysiske og biologiske prosessar som er relevant for havbruksnæringa. Det vert lagt vekt på at studentane skal kunne ha forståing for koplinga mellom ulike kjemiske, biologiske og fysiske parameter og forstå kva som er konsekvensane dersom desse endrar seg. Studenten skal kunne utføre ei risikovurdering basert på kva som skjer dersom det fysiske, kjemiske eller biologiske miljøet endrar seg, og treffe tiltak for å unngå skader på menneske, marine arter samt skade på det ytre miljø.

For studieåret 2021-22 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2021.

Studiet er på 30 studiepoeng, som svarar til eit halvt år på fulltid. Fagskolen i Hordaland tilbyr utdanninga som eit nettbasert studium med samlingar over eitt år ved studiestaden Austevoll. Det er til saman 3 samlingar á 1 dag for kvart emne i utdanninga. Det er totalt 3 emne á 10 studiepoeng i utdanninga.

Prerequisites

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Fagbrev

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Fiske og fangst
 • Matrosfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

eller

Realkompetanse

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over). 
   
 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.
   
 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Du finn meir info om dette her.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Learning outcomes

Studenten:

 • har forståelse for en etisk forsvarlig og bærekraftig sjømatproduksjon
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket
 • kan utføre arbeidet etter behov fra sjømatbransjen
 • kan bygge relasjoner med fagfeller, og på tvers av fagområder, samt med kunder og utstyrsleverandører
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for sjømatnæringen

ISCED Categories

Biology
Toxicology
Aquaculture
Fisheries
Veterinary sciences