Skip to main content
x

VANNKJEMI OG VANNBEHANDLING (Water chemistry and water treatment )

Language

Norwegian Nynorsk

Course format Blended
Date 2021-03-10 - 2021-06-16

Arbeidar du med fiskeoppdrett på land i eit RAS-anlegg, brønnbåt eller ved eit vanleg oppdrettsanlegg og ønskjer å heve din kompetanse? Gjennom EU / Interreg-prosjektet RIGHT tilbyr fagskulen no emnet Vannkjemi og vannbehandling(10 stp) som ein del av ein pilot. Meld deg på, dette kan bli starten på ei lengre utdanning.

Søknadsfrist 21. februar!

 

Vannkjemi og vannbehandling vil gje deg ei grunnleggjande kompetanse i kjemiske og fysiske prosesser for å kunne gje fisk gode veksttilhøve og eit godt oppvekstmiljø. Emnet vil også gje grunnleggjande forståing for berekning av kjemikaliebehov og bruk for å kunne gje minimale påverknader til det ytre miljø.

Emnet startar opp 10.03.2021 ved studiestad Austevoll.

Det er tre dagssamlingar i emnet med følgjande datoar:

 1. Samling: 07.04.2021
 2. Samling: 28.04.2021
 3. Samling: 11.05.2021

Eksamen: 16.06.2021

Mellom dagssamlingane er det digitale samlingar på kveldstid. 

Søknadsfrist

21.02.2021

Søknadsskjema

 

Kunnskap:

Studenten: 

 • har grunnleggende kunnskap om kjemiske og fysiske prosesser i vann, og hvordan en kan måle og analysere disse
 • har grunnleggende forståelse for hvordan endringer av kjemiske og fysiske parametre endrer vannkvaliteten og konsekvenser disse har for vekst og fiskevelferd
 • har innsikt i løseligheter av gasser i vann og hvordan disse varier under ulike betingelser
 • kunnskaper om risiko ved endring av kjemiske og fysiske vannparametre og tiltak for å motvirke uønskede hendelser
 • innsikt i kalibrering av måleinstrumenter for å få pålitelige målinger
 • kunnskaper om bruk av ulike verktøy og måleinstrumenter for å innsamle måledata og systematisering av disse
 • kjenner til de sentrale myndighetskrav til grenseverdier for ulike vannkjemiske variabler

 

Ferdigheiter:

Studenten:

 • kan måle pH og finne bufferkapasitet i vannløsninger
 • kan måle fysiske parametere som løselighet av gasser, lys, lyd, temperatur og trykk, og kunne treffe tiltak som forhindrer betingelser som påvirker vekst og fiskevelferd negativt
 • kan beregne løseligheter av gasser når pH, trykk, temperatur og saltforhold endrer seg
 • kan beregne fordelingen mellom ammonium og ammoniakk ved gitte pH, temperatur og salinitetsforhold, og redegjøre for hvorfor dette er viktig i produksjonen av fisk
 • kan beregne kjemikaliebehov av vanlig brukte kjemikalier samt luftekapasitet/tid og løselighet av gasser under gitte miljøbetingelser
 • kan beregne utslipp av nitrogen, fosfor og organisk materiale fra akvakultur, beskrive effekter av dette på ytre miljø, og kjenne til rensekrav og vanligste behandlingsmetoder
 • kan sette opp en oversikt over ulike kjemikalietyper som blir benyttet (sjø, eller tilsatt salt, lut/syre, ammonuiumklorid, nitriitsalt, ulike buffertyper, bakteriepremiks etc.)
 • kan sette opp en plan for sjøvannstester med klorid målinger
 • kan utføre en risikovurdering før en endrer kjemiske og fysiske parametere som kan påvirke mennesker, fisk, øvrige marine arter og det ytre miljø
 • kan iverksette tiltak som forhindrer uønskede hendelser for mennesker, fisk, øvrige marine arter og det ytre miljø

 

 

Prerequisites

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev / sveinebrev,
eller
> realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.


NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Relevante fagbrev er:

 • Akvakulturfaget
 • Fiske og fangst

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Grant opportunities

 

Learning outcomes

Studenten:

 • skal ha innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet til vannkjemi og vannbehandling i akvakultur
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Files/Documents

ISCED Categories

Aquaculture