Skip to main content
x

Fiskeriingeniør III: Forbedring af udnyttelse og forvaltning af udvalgte fiske- og skaldyrsarter (Fisheries Engineer III: Improvement of Exploitation and Management of Selected Fish and Shellfish Species )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2020-08-31 - 2020-12-14

Overordnede kursusmål

Kurset vil give den studerende basis for at evaluere og diskutere grundlæggende koncepter og praksis samt derudfra foreslå forbedringer inden for produktion, udnyttelse og forvaltning af levende ressourcer dækkende 1) det marine miljø og oceanografi, 2) fiskefødevare¬teknologi, 3) fiskeri- og fangstteknologi, 4) fiske- og fiskeriøkologi, og 5) fiskeriforvaltning med fokus på en udvalgt art / bestand. Kurset vil gøre den studerende i stand til at analysere, beregne, evaluere, og diskutere overordnede principper, praksis og basale processer, dynamikker, interaktioner, vurderinger, reguleringer, størrelsesordener og bæredygtighedskriterier inden for disse områder og foreslå forbedringer hertil i praktiske case studies. Kurset vil dygtiggøre studenterne i analytisk og anvendt videnskabeligt baseret rådgivning i forvaltningen og anvendelsen af akvatiske vedvarende ressourcer til styrkelse af den bæredygtige udnyttelse og fødevareprocessen. Kurset vil gennem analyse, beregning, evaluering og diskussion demonstrere sammenhænge, interaktioner og foreslå potentielle forbedringer inden for fiskeri, produktion, global fødevareforsyning, økonomi og forvaltning af akvatiske vedvarende ressourcer for en udvalgt art / bestand.

Kursusindhold

Fiskeriingeniør III er et kompositkursus, der består af 5 delkomponenter, som omfatter det marine miljø og oceanografi (1), fiskefødevare¬teknologi (2), fiskeri- og fangstteknologi (3), fiske- og fiskeriøkologi (4), og fiskeriforvaltning (5). Kurset vil give den studerende basis for at analysere, beregne, evaluere og diskutere grundlæggende koncepter og praksis i nøgleprocesser og -parametre for udvalgte fiskeriressourcers fiskeribiologi, de biologiske og fysiske interaktioner heri, samt for teknologien og metoderne bag deres udnyttelse og bæredygtige forvaltning. Kurset vil med fokus på en udvalgt art / bestand foreslå forbedringer i ressourceudnyttelse, produktion og forvaltning mht. fiskeri, processering, samt dynamikken, teknologiske udviklinger, effektiviteten og tekniske interaktioner heri under hensyntagen til bæredygtighed. De studerende vil blive i stand til at foreslå mere præcise parametre for populationsdynamik og miljømæssige og økosystemmæssige påvirkninger af bestandsproduktionen samt påvirkninger fra fiskeri og processerings-aktiviteter. Kurset vil gøre den studerende i stand til at beregne og evaluere fiskerimæssige, fødevareproduktionsmæssige og populationsdynamiske nøgle¬parametre, samt gøre den studerende i stand til at analysere variabiliteten i disse parametre i forhold til biologiske og miljømæssige (fysisk-kemiske) faktorer og økonomiske markedskræfter. Dette dækker parametre for: i) cirkulation, vandkvalitet, biologisk produktivitet og bestandsproduktion; ii) fødevarefysiske egenskaber, processer, og kvalitet; iii) selektive egenskaber i fiskerioperationen (fiskeriprocessen); iv) populationsdynamiske funktioner under påvirkning af økosystem- og fiskeri-interaktioner; og v) fiskeriforvaltnings-metoder og -systemer med inddragelse af basale koncepter, kriterier, standarder, procedurer. Kurset vil gøre den studerende i stand til at i) Foretage kritisk informationssøgning og kilde¬gennem¬gang til at undersøge og vurdere konkrete, praksisnære og teoretiske problemstillinger; ii) Foretage integreret analyse, vurdering og diskussion heraf ud fra en holistisk og tværdisciplinær (biologisk, økonomisk, sociologisk / governance-mæssig) tilgang og herunder identificere indvirkende nøglefaktorer; iii) Foreslå udvikling af relevant ny struktur og metode-/teknologivalg samt mere præcise nøgleparametre; og iv) Præsentere helhedsorienterede løsningsmodeller herfor baseret på innovations- og entreprenørskabsprincipper og værktøjer. Endelig vil vigtige typer og strukturer af fiskerisystemer, produktionssystemer, produktteknologi, økosystemer, videnskabelige rådgivningssystemer og forvaltningssystemer blive evalueret.

Prerequisites

Fiskeriingeniør II: Sammenligning af udnyttelse og forvaltning af forskellige fiske- og skaldyrsarter

Learning outcomes

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

 • Forklare hvordan havvands fysiske, kemiske og biologiske egenskaber påvirker cirkulation, vandkvalitet og biologisk produktivitet, og case specifikt beskrive hvordan forbedrede parametre herfor kan give mere præcise bestandsproduktionsestimater;
 • Beskrive hvordan sammensætning af marine økosystemer påvirker produktivitet og sårbarhed over for ændringer, og case specifikt beskrive hvordan forbedrede parametre herfor kan give mere præcise bestandsproduktionsestimater i forhold til bæredygtighed;
 • Opnå kendskab til fødevarefysiske egenskaber og anvende disse til at beskrive, beregne og forbedre fødevareprocesser samt forklare sammenhænge mellem valg af processer, produktteknologi og påvirkning af kvalitet;
 • Beregne flydeegenskaber af væsker og opvarmningstider ved forskellige procesbetingelser;
 • Identificere eller foreslå alternative tiltag (som f.eks. mere selektive redskaber) under hensyntagen til bæredygtigt fiskeri til at forbedre selektive egenskaber i fiskeoperationen (fiskeriprocessen) med fokus på et specifikt eksempel (case study).
 • Herudfra foretage en kritisk gennemgang af eksisterende redskabsteknologi/​fiskeriprocesser og konkrete problemstillinger og nøglefaktorer heri, samt kritisk vurdere og diskutere disse og foreslå forbedringer hertil blandt nøgleparametre/​struktur/​metode-teknologi-valg/​helhedsorienterede løsningsmodeller/​etc.
 • Beskrive basale nøgle-populationsdynamiske parametre og funktioner til vurdering af fiskebestande under hensyntagen til fiskeri- og økosystem-interaktioner - samt case specifikt foreslå forbedringer til mere præcise parameter- og funktions-estimater;
 • Forklare status, udvikling og hovedpåvirkninger for fiskebestande og af fisk og skaldyr i globalt perspektiv med fokus på teknologisk udvikling i deres bæredygtige udnyttelse og i forhold til andre påvirkninger;
 • Identificere forbedrede eller foreslå alternative bæredygtige forvaltningsparametre, -metoder og –systemer for en fiskeart/bestand og fiskerierne herpå med inddragelse af basale forvaltnings- parametre, -koncepter, -kriterier, -standarder og -procedurer.
 • Herudfra foretage en kritisk gennemgang af eksisterende forvaltning og konkrete problemstillinger og nøglefaktorer heri, samt kritisk vurdere og diskutere disse og foreslå forbedringer hertil blandt nøgleparametre/​struktur/​metode-teknologi-valg/​helhedsorienterede løsningsmodeller/​etc.
 • Anvende innovations- og entreprenørskabsprincipper og værktøjer i forbindelse med udvikling af de foreslåede forbedringer.

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Ecology
Physical and chemical oceanography
Machinery and operators
Fisheries