Skip to main content
x

Naturressourcer og økologi (The Ecology of Natural Resources )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2020-08-31 - 2021-01-31

Kurset beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger knyttet til bæredygtig anvendelse af naturressourcer, herunder landbrug, skovbrug og naturbevaring. I kurset indgår ekskursioner og projektarbejde i arbejdet med selvvalgte tværfaglige problemstillinger, og der afholdes forelæsninger og øvelser i et pensum, som omhandler økologi og miljøvidenskab. Pensum omhandler blandt andet enkeltorganismers tilpasning til deres omgivelser, populationsvækst og studiet af samspillet mellem populationer (demografi, matematisk beskrivelse af populationstilvækst, intra- og interspecifik konkurrence, prædation og herbivori, parasitisme og sygdom, nedbrydere, mutualisme). Ligeledes behandles samspillet mellem arter i økosystemerne, og biologisk diversitet.

Der gives et overblik over energi, vand og stof kredsløb (fx C, N, P, S, Ca) i lokale og globale økosystemer og naturressourcer. De fire sfærer: biosfære, lithosfære, hydrosfære og atmosfære beskrives med hovedvægt på landområder, ferske vande og kystnære havområder.

Biologisk produktivitet og udnyttelse af landområder til landbrug, skovbrug, havebrug, grundvandsmagasiner, og naturområder introduceres. Der gives en introduktion til betydningen af bevaringsbiologi, domesticering og genetiske ressourcer, forvaltning af arter, og naturgenetablering i relation til bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.

Learning outcomes

Kursets hovedmålsætning er at give et tværvidenskabeligt kendskab til naturressourcerne og den måde de anvendes på, samt en forståelse af de grundlæggende økologiske principper. Naturressourcerne udgør det biotiske og abiotiske grundlag for biologisk produktion, og økologi er videnskaben om de samspil, som bestemmer mængde og fordeling af organismer. Desuden er det en målsætning at give en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde således at der kan arbejdes effektivt med projekter i kurset og senere i studiet.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive variationen i og sammenhængen mellem organismers form og funktion.
 • Beskrive principperne for mekanismer og biotiske, abiotiske, evolutionære og historiske forhold der regulerer arters forekomst, populationsdynamik, biodiversitet og biologiske samfund.
 • Klassificere organismer ud fra deres trofiske niveau, livsstrategi og interaktion med andre organismer i økosystemer.
 • Forklare de væsentligste komponenter, faktorer og reaktioner i lithosfæren, hydrosfæren og atmosfæren, og disses betydning for en bæredygtig udnyttelse og påvirkning af jord, vand og luft.
 • Forstå stoffers transport indenfor og imellem økosystemer på såvel lokal som global skala.
 • Beskrive naturressourcers funktion og påvirkning af jordbrug, skovbrug, havebrug og fødevareproduktionssystemer.

Færdigheder

 • Problematisere naturressourcers anvendelse og beskyttelse i jordbrug, skovbrug, havebrug og fødevareproduktionssystemer.
 • Opstille og teste simple økologiske hypoteser på konkrete problemstillinger.
 • Anvende matematiske modeller til simulering af økologiske processer og omsætning af organisk stof, og vurdere disse modellers forudsætninger og begrænsninger.
 • Analysere effekter af arealanvendelse og driftsformer på størrelse af puljer og strømme i de biogeokemiske kredsløb både globalt og lokalt, herunder ligheder og forskelle mellem C, N, P og energikredsløbet.
 • Identificere, analysere og formulere økologiske og miljøvidenskabelige problemstillinger i relation til samfund og produktion indenfor landbrug, skovbrug og havebrug.
 • Arbejde konkret problemorienteret og projektorganiseret i en gruppe, samt at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt efter normerne for videnskabelig formidling i studierapportform inden for fagområderne planter, miljø, naturforvaltning eller miljøøkonomi.

Kompetencer

 • Anvende naturvidenskabelige metoder som grundlag for en videnbaseret argumentation indenfor udnyttelse af naturressource, miljøbeskyttelse og biodiversitet.
 • Samarbejde i grupper, og udvise forståelse for gruppedynamik i et samarbejde. Dokumentere opmærksomhed om egen læring i forbindelse med alle projektets aspekter.
 • Forholde sig kritisk til miljøfaglig og produktionsmæssig viden samt at gennemføre en kritisk diskussion af eget og andres arbejde.

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Ecology
Conservation and environmental management