Skip to main content
x

Marinbiologisk sommerkursus (Marine Biological Summer Course )

Language

Danish

Course format On-site
Date 2021-08-16 - 2021-08-22

Opbyggelse af et praktisk kendskab til dyrelivet og plantelivet (mikro- og makroalger) i forskellige danske marine biotoper, samt bibringe en forståelse for fordelingsmønstre i relation til de fysiske og kemiske forudsætninger i de pågældende lokaliteter. Det tilstræbes samtidig at bibringe et kendskab til de almindeligste feltmetoder, herunder vha. snorkeldykning at observere dyr og planter i deres naturlige miljø, demonstrere indsamlings- og fangstredskaber samt måle- og analysemetoder til undersøgelse af organismer og kårfaktorer i havet. Endvidere opøves en generel brug af almindelige tilgængelige identifikationsnøgler i bestemmelsen af bundlevende dyr og den fastsiddende vegetation. I kurset indgår endvidere praktiske projekter med mundtlig fremlæggelse af resultater.

Prerequisites

Viden svarende til undervisningen i kurserne Organismernes Diversitet, Populationsbiologi og Almen Økologi forudsættes.

Learning outcomes

 • At studere marine dyr og planter i tilknytning til deres respektive levesteder.
 • At give den studerende en videre indføring til forskellige vigtige marine organismers diversitet, biologi, kårfaktorer og økologi inden for de udvalgte naturtyper og habitater.
 • At praktisere teoretiske begreber opnået under bacheloruddannelsen, f.eks. fra Organismernes diversitet, Populationsbiologi, Almen økologi og Kemi.
 • At styrke faglige og sociale relationer gennem fælles øvelser og gruppearbejde.

Viden:

 • udpege og identificere almindeligt forekommende dyr og planter i et udvalg af marine biotoper - så vidt muligt i relation til omgivne kårfaktorer
 • beskrive hydrografien i indre danske farvande, bla. på baggrund af CTD målinger
 • beskrive planktonorganismer og mikrobenthos og deres fordeling i hhv. vandsøjlen og sedimentet, herunder deres økologiske rolle

Færdigheder:

 • forklare biotop- og samfundsbegrebet i havet i relation til eksisterende fysiske og biologiske forhold
 • forklare ændringer i biodiversiteten som følge af strøm og salinitet gennem Østersøen og danske farvande
 • forklare fødekæder i havet og deres relationer til havets fiskebestande
 • anvende relevante indsamlingsmetoder og -redskaber (fiskefangstredskaber, bundtagningsudstyr, snorkeldykning)
 • at identificere invertebrater, plankton og makroalger i indsamlede prøver ved hjælp af identifikationsnøgler
 • at forberede et gruppeoplæg om et for kursusdagen relevant emne to gange i løbet at kursusugen

Kompetencer:

 • diskutere generelle livsstrategier for marine organismer belyst ved udvalgte arters morfologiske, føde- og reproduktionsmæssige karakterer af betydning for den økologiske niche, som de indtager
 • indgå i et gruppeprojekt i forbindelse med projektarbejde og fremlægge resultaterne af dette i plenum
 • arbejde selvstændigt indenfor kursets faglige rammer

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Ecology