Skip to main content
x

Giftige alger og algedyrking (Harmful Algae and Algal Culturing )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-10 - 2020-12-18

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i betydningen av giftige algeoppblomstringer, giftige algers økologi, taksonomi, giftighet og toksiner, samt algeovervåking i det marine miljø og i ferskvann. Kurset gir også opplæring i laboratoriemetoder som brukes innen forskning om skadelige mikroalger, som lysmikroskopi, algeisolering og kvantifisering, algedyrking, vekstmålinger, toksisitetstester, toksinanalyser og molekylærbiologiske metoder for påvisning av mikroalger.

Prerequisites

BIO1150, BIO2220 og BIO4400 – Pelagisk økologi

Application procedure

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PHD-kandidater må melde seg til BIO9381. 

Emnene BIO4381 og BIO9381 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Learning outcomes

Når du har fullført dette emnet:

  • Har du innsikt om problemene med giftige algeoppblomstringer i det marine miljø og i ferskvann
  • Kjenner du de viktigste skadelige mikroalgene i Europa, deres økologi, gifter og effekter
  • Kan du indentifisere dem i lys- eller elektronmikroskop
  • Har du erfaring med å isolere mikroalger fra naturlige vannprøver, lage algemedium, dyrke alger og måle vekst i kulturer
  • Kan du redegjøre for metoder for å identifisere, påvise og kvantifisere skadelige alger med molekylærbiologiske metoder og mikroskopering
  • Kan du utføre enkle giftighetstester og algetoksinanalyser

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Toxicology
Ecology