Skip to main content
x

Menneskelig påvirkning på det marine miljø (Human Impact on the Marine Environment )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-10 - 2020-12-18

Kort om emnet

Emnet gir innføring i hvordan aktuelle marine miljøproblemer som eutrofiering, giftige algeoppblomstringer klimaendringer og forsuring og introduksjon av avfall, miljøgifter, oljeforurensning, nanopartikler, og arter påvirker det marine miljø. Temaer som tas opp er virkninger på enkeltindivider, populasjoner og bestander, økologiske samfunn og næringskjeder. I tillegg tar emnet opp målsetning og strategi for miljøovervåkning og mest mulig effektiv miljøforvaltning og hvordan vi kan vurdere miljørisiko og utføre konsekvensanalyser.

Prerequisites

Kunnskap i generell kjemi og biologi tilsvarende BIO4400 – Pelagisk økologi og BIO4301 – Marin bentisk økologi.

Application procedure

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIO4331 og BIO9331 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Learning outcomes

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Ha en oversikt over dagsaktuelle marine miljøproblemer med hensyn på årsaker, virkninger og strategier for tiltak.
  • Ha innsikt i metodiske utfordringer og kritisk tolkning av rapporter, vitenskapelige artikler og miljødata.
  • Ha kunnskap om norsk og internasjonal miljølovgivning og viktige internasjonale avtaler
  • Ha en grunnleggende forståelse av effektundersøkelser, miljøovervåking, risiko- og tilstandsvurdering sett fra forskningsmiljøenes, myndighetenes og industriens perspektiv.

Files/Documents

ISCED Categories

Conservation and environmental management