Skip to main content
x

Laksens biologi i oppdrett og interaksjon med havmiljøet (Salmon Biology and Interaction with the Environment in Aquaculture )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

Første semester

 • Grunnleggende innføring i laksens biologi og livssyklus del I.
 • Ferskvannsfase, eggutvikling, klekking og startfôring.
 • Grunnleggende innføring i resirkuleringsanlegg og settefiskproduksjon.
 • Dyrevelferd, ernæring og lovbestemmelser og regelverk knyttet til settefisk.


Andre semester

 • Grunnleggende innføring i laksens biologi og livssyklus del II.
 • Smoltifisering, transport, matfiskanlegg og slakt.
 • Håndtering og utfordringer med lus og andre parasitter.
 • Miljøpåvirkninger av havbruk, rømning og genetisk påvirkning av villaks.
 • Lovbestemmelser og regelverk.

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Havbruksingeniør (BIHAV)

Learning outcomes

Kunnskap:

 • Grunnleggende biologiske kunnskaper om laksens biologi og livssyklus.
 • Grunnleggende kunnskap om de industrielle og tekniske driftsformer og utfordringer i kommersielt oppdrett.
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan akvakultur kan påvirke det marine miljøet.
 • Grunnleggende kunnskaper om bærekraftig akvakultur og at teknologi må være forenelig med fiskens ernæringsmessige og velferdsmessige behov.
 • God kunnskap om relavante lovbestemmelser, forskrifter og standarder knyttet til oppdrettsprosesser, fiskehelse, fiskevelferd, og miljøinteraksjoneer i oppdrett.

Ferdigheter:

 • Beherske biologiske metoder og faglig verktøy for hold og håndtering av laks i alle livsstadier.
 • Skal kunne anvende sin kunnskap til å forstå og bidra til løsninger av biologiske og driftsrelaterte problemstillinger.
 • Har kunnskap til å finne og anvende relavant lovverk, regelverk, forskrifter og standarder innenfor forvaltningsområdene til Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet.
 • Kunne reflektere selvstendig over faglige problemstillinger og utfordringer og jobbe selvstendig i tverrfaglige team.

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Conservation and environmental management
Aquaculture