Skip to main content
x

Sjø og Havneoperasjoner (Port and Sea Operation )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

 • Beskrivelse av forskjellige havner, skipstyper, skrog og utrustning
 • Havneutvikling og utvikling av terminaloperasjoner
 • Hvordan ny skipsteknologi påvirker utviklingen i havnene
 • Sjøoperasjon, aktiviteter og personer involvert i sjøoperasjon og skipets ankomst - innenlandstransporten som et alternativ/supplement til sjøtransporten
 • Havneadministrasjon, eierskap og ledelse - eierskap og administrasjon - havneeffektivitet og sikkerhet
 • Havnepolitikk
 • Offentlig tilsyn med skip, klassifisering
 • Innføring i Marpol, Solas og lastelinjekonvensjonen
 • Last og lastehåndtering
 • Havnearbeidere og deres arbeidsvilkår
 • Tid i havn og effektiv lastehåndtering

Learning outcomes

Kunnskap:

 • forklare havnens betydning for den økonomiske utviklingen
 • forklare havnens rolle i utviklingen av internasjonal handel og den globale utvikling
 • beskrive hva som kreves av en havn for å være funksjonell, effektiv og konkurransedyktig.
 • kjenne til et skips konstruksjon og utrustning av skip og føring av last, den teknologiske utviklinga innenfor fagområdet og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet
 • bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Ferdigheter:

 • gi en beskrivelse av moderne havneutvikling og utvikling av terminaloperasjoner
 • gi en grundig redegjørelse for hvordan ny skipsteknologi påvirker utviklingen i havnene
 • gjøre rede for internasjonale og nasjonale regler, koder angående bygging og utrustning av skip
 • gjøre rede for begrep knyttet til beskrivelse av fartøys dimensjoner og form kunne, gitt et skips anvendelsesområde,
 • beskrive oppbygging av de viktigste elementer som skroget består av og utrustning av et fartøy
 • beskrive detaljert hvilke utfordringer man kan stå over for av miljømessige spørsmål ved etablering og drift av en ny havn
 • vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

Kompetanse:

 • evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av havnedrift og drift av skip i et lokalt og regionalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Files/Documents

ISCED Categories

Policy and governance
Logistics and shipping management