Skip to main content
x

Operasjon av Avanserte Fartøy (Operation of Advanced Vessels )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07
Faglig innhold

Fagets temaer vil omfatte relevante emner som er sentrale for at et rederi skal kunne operere et avansert fartøy på en profesjonell og forsvarlig måte. Hovedfokus er rederiet, men også rederiets stakeholders som klassifiseringsselskap, forsikring, finansinstitusjoner, oljeselskap og juridiske  rådgivere. Aktulle emner er:

 • Befraktning
 • Ledelse av rederi
 • Teknisk ledelse
 • Personalledelse
 • HRM og QA
 • Finans og økonomi
 • Kvalitet og miljø

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Shipping Management (SL432)
 • Shipping management (432SM)
Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende første 2 år av studiet shipping management.

Learning outcomes

Kunnskap:

 • være skikket til å forstå kompleksiteten og mangfoldet i forskjellige maritime operasjoner
 • identifisere suksessfaktorene for å gjennomføre en sikker maritim operasjon 
 • behovet for å kunne dokumentere rederiets rutiner innen sikkerhet, miljø og kvalitet.
 • bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Ferdigheter:

 • identifisere og forklare kompleksiteten og mangfoldet i forskjellige maritime operasjoner
 • dokumentere forståelse for utfordringene knyttet til forsvarlig drift og operasjon av et rederi
 • dokumentere evne til aktiv bruk av rederiets sikkerhetstyringssystem (SMS
 • beskrive suksessfaktorene for å gjennomføre en avansert og sikker operasjon 
 • vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

Kompetanse:

 • evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritime operasjoner og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere
 • delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig
 • kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Files/Documents

ISCED Categories

Logistics and shipping management
Safety