Skip to main content
x

Navigasjon 3-Seilas og Manøvrering (Simulator) (Navigation 3 - Navigation Control and Ship Handling (Simulator) )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Faglig innhold

Kurset dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/2, funksjon Navigasjon på ledelsesnivået innenfor de emnene som er listet nedenfor.

 • •Nautisk publikasjoner (sjøkart, losbeskrivelser, tidevannstabeller, strømatlas, fyrlister, etc.)
 • •ECDIS
 • •Rate of Turn (ROT) og parallellindeksering (PI)
 • •Manøverkarakterestikker og standard manøverprøver
 • •Gruntvann- og kanaleffekt
 • •Operasjon i trange farvann og kanaler
 • •Fortøynings- og ankringsarrangement, inkl. offshoresystemer
 • •Tauing og bruk av taubåter
 • •Operasjon i is (Polar Code Basic kurs)
 • •Planlegging av oversjøiske og kystnære seilaser
 • •Risikovurdering, samt vurdering av nødvendige marginer for sikker seilas
 • •Dagbokføring og dokumentasjon av reisen
 • •Etablering av vakt- og brorutiner, samt bruk av los
 • •VTS, lostjenester, overvåkning og rapporteringsregimer
 • •Tolking av sjøveisregler og forskjellige case knyttet til kollisjoner og brudd på sjøveisreglene.

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått
TN101810 Navigasjon 1 - Grunnleggende navigasjon,
TN101608 Navigasjon 2 - Navigasjonssystemer

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Learning outcomes

 • Ha inngående kunnskap innen navigasjon og fremføring av skip i henhold til STCW kap. II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Navigasjon på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon Navigasjon på ledelsesnivået".
 • •Ha inngående kunnskap om metoder for sikker fremføring av forskjellige typer skip under forskjellige forhold og farvann, samt nasjonale og internasjonale regler knyttet til seilasen og dokumentasjon av denne.
 • •Kjenne til planlegging av seilas og fremføring av skip i et historisk perspektiv, den teknologiske utviklingen og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske- og -konomiske konsekvenser knyttet til fremføring av skip til sjøs.
 • •Kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap inne fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis.
 • •Anvende og vurdere nautiske publikasjoner som kreves for planlegging av reisen.
 • •Anvende metoder for planlegging av seilas i forskjellige farvann, innkludert krevende former for kystfarvann.
 • •Benytte simulator til å demonstrere bruk av ECDIS til å opprettholde navigeringens sikkerhet
 • •Anvende metoder for sikkring av seilasen, ved hjelp av elektroniske instrumenter og visuelle observasjoner.
 • •Vurdere og beregne skipets påvirkning av gruntvannseffekt.
 • •Vurdere og beregne skipets miljøpåvirkning, samt behovet for taubåter.
 • •Redegjøre for metoder og prosedyrer for fortøyning og ankring.
 • •Ha generell kunnskap om forskjellige maritime operasjoner, inklusivt offshore.
 • •Vurdere faremoment ved seilas i isfarvann.
 • •Redegjøre for forskjellige rapporteringsregimer og dokumentasjon av reisen, innkludert bruk av los.
 • •Manøvrere og håndtere forskjellige skip under alle forhold.
 • •Beregne effekten av tidevann på skipets klaring til sjøbunn.
 • •Være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere denne kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere til sjøs.
 • •Delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.

Files/Documents

ISCED Categories

Marine and maritime law
Safety
Navigation and seamanship