Skip to main content
x

Marin teknikk - Grunnlag ( Marine Technology - Elementary Course )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-17 - 2020-12-20

Emnet består av tre tema som er integrert med hverandre, og som til sammen utgjør en helhet:

 1. Anvendelsen av marin teknologi i skip, fartøyer og i offshore konstruksjoner og anlegg, inkludert en studietur ombord i et skip. Temaet inkluderer rapportskriving, presentasjonsteknikk og teknisk tegning. Videre gis en innføring i norsk maritim virksomhet med beskrivelse av havmiljø og ressursene der, de marine næringene, forvaltning, lov- og regelverk.
 2. Hydrostatikk og stabilitet.
 3. Prosjektering av marine systemer. Prosjekteringsprosessen: Sentrale aktiviteter, dokumenter og milepæler. Kravhåndtering, funksjonsanalyse, valg av konseptløsning, dimensjoner og arrangement. Beregning av vekter og kostnader. Evaluering av prosjektets godhet.

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
 • Marin teknikk (MTMART)

Learning outcomes

Emnene Marin teknikk -grunnlag, -konstruksjoner, -hydrodynamikk og -propulsjonssystemer skal til sammen gjøre studentene i stand til å beskrive og forstå det marintekniske fagområdet og utføre ingeniørarbeid knyttet til prosjektering, bygging og drift av skip, plattformer og andre marine systemer. De skal i tillegg gi studentene et godt sett med metoder og verktøy for å kunne utføre slikt arbeid, samt trening i samarbeid og kommunikasjon.

Etter å ha fullført TMR4105 Marin teknikk grunnlag skal studenten kunne:

 • forstå og beskrive de marintekniske fagområdene og hvordan de samvirker på et grunnleggende nivå.
 • forstå og anvende marintekniske fagtermer og språk, muntlig og skriftlig på en grunnleggende måte.
 • forstå tekniske beskrivelser og tegninger av marine farkoster på et grunnleggende nivå, samt kunne forstå og utføre projeksjonstegning.
 • kartlegge og forstå samvirke av tekniske systemer ombord på marine farkoster på en grunnleggende måte.
 • utføre enkle laboratorieforsøk på en effektiv måte innenfor krav til HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt analysere og evaluere resultater fra disse.
 • forstå hvordan marine fartøyer prosjekteres og bygges på et grunnleggende nivå, samt kunne utføre en enkel prosjekteringsoppgave av et marint system.
 • designe og tilpasse et skrog til prosjekteringsoppgaven, og gi en elementær vurdering av godheten til designen.
 • beregne oppdrift, oppdriftsfordeling, trim, lastekapasitet og initial stabilitet for flytende innretninger.
 • forstå fysikken bak statisk og dynamisk stabilitet i intakt tilstand.
 • modellere skrogdesignet fra prosjektoppgaven i et databaserte verktøy for flytende farkoster, og kunne hente ut hydrostatiske data og data om fartøyets initialstabilitet. I tillegg skal studentene kunne vurdere om resultatene fra dataverktøyet virker fornuftige.
 • estimere energibehovet til fartøyet og de viktigste forbrukene og miljøutslippene knyttet til energibehovet.
 • vurdere den økonomiske og miljømessige bærekraften av et prosjekt i et livsløpsperspektiv
 • gjøre enkel planlegging og gjennomføre en prosjektering av et enkelt fartøy med fokus på å ivareta fartøyets helhet. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med andre studenter innenfor fastsatte rammer.
 • kommunisere eget arbeid skriftlig, muntlig og ved bruk av tegning mot både fagfolk og ikke-spesialister

Files/Documents

ISCED Categories

Marine and maritime law
Naval engineering
Near- and offshore constructions