Skip to main content
x

Marin biologi (Marine Biology )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07
Faglig innhold

Innføring i biologiske begreper

Livet i havet, marine dyr og planter, utviklingstrekk i dyregruppene, anatomi og fysiologi

Marine alger, Marin zoologi (evertebrater og vertebrater), sjøfugl og sjøpattedyr

Learning outcomes

Kunnskap:

Studenten:

  • har kunnskap om grunnleggende biologiske begreper.
  • kjenner til de viktigste marine alger og dyr i norske farvann (artskunnskap). 
  • har kunnskap utviklingstrekk i forholdt til evolusjon i marine alge- og dyregrupper.
  • har kunnskap om anatomi og fysiologi hos utvalgte grupper av marine organismer 

Ferdigheter:

Studenten:

  • kan jobbe med biologisk materiale i felt og på laboratorium.
  • kan utføre disseksjon av fisk for å lære om fiskens ytre og indre anatomi.
  • kan presentere fagstoff skriftlig og muntlig.

Kompetanse:

Studenten:

  • har generell kompetanse om livet i havet.
  • kjenner til muligheter for utnytting av marine organismer kommersielt.

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Ecology