Skip to main content
x

Prosjektering av marine systemer (Design of Marine Systems )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Emnet skal gi studentene øvelse i prosjektering av et marint system blant annet ved å bruke den kunnskapen de har tilegnet seg så langt i studiet. Det vil bli arrangert kollokvier der sentrale nye tema tas opp. Emnet skal gi studentene øvelse i selvstendig å vurdere behov for, samt tilegne seg relevant informasjon. Sentrale tema som tas opp i kurset er markedsundersøkelse, idéutvikling, idéevaluering og valg av konsept. Resultatene av dette arbeidet skal så bearbeides videre til helhetlige løsninger. Det skal utarbeides tegninger og beskrivelse av det marine systemet som et hele, samt av de viktigste delsystemene.

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT) - enkelte retninger
 • Marin teknikk (MIMART)
 • Marin teknikk (MTMART)
Anbefalte forkunnskaper

TMR4310 - Marin teknikk - Maskineri, eller TMR4335 Marin teknikk - Propulsjonssystemer, sikkerhet og miljø

Learning outcomes

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne løse en prosjekteringsoppgave av et marint system gruppevis innenfor en gitt tidsfristfrist.
Dette innebærer:

 • å kunne utføre en markedsanalyse
 • å kunne anvende metoder for kreativ problemløsning
 • å kunne evaluere og detaljere løsningene utviklet i den forutgående faser

En viktig del av dette arbeidet er å kunne sette opp relevante evalueringskriterier for ideene gruppen har utviklet, å kunne evaluere dem på en god måte og å kunne velge de beste løsningene. Gruppen må kunne velge metode, verktøy og underlag for evalueringen, samt velge og beregne passende godhetskriterier. Et av kriteriene skal være livsløpsmiljøprestasjonen til designet. I tillegg til en vurdering av miljøprestasjonen til designet, vil også en helhetlig vurdering av sikkerhet, økonomi og operabilitet være aktuelle tema.

Etter å ha gjennomført prosjektarbeidet i emnet skal studentene kunne:

 • bestemme hvilke funksjoner det maritime systemet skal bestå av ut fra markedsstudien
 • finne ut hvilke parameter(e) som er avgjørende for at systemet skal fungere best mulig
 • estimere hvor store areal og volum funksjonene trenger
 • estimere vekt og tyngdepunkt til funksjonene
 • finne kravene funksjonene stiller for at de skal fungere tilfredsstillende
 • finne hvilke krav funksjonene setter til andre funksjoner
 • vurdere hvordan funksjonen skal virke sammen og hvordan de skal organiseres for at systemet og logistikken skal fungere på en best mulig måte
 • bestemme fartøyets hoveddimensjoner
 • bestemme nødvendig effektbehov for systemet, og finne en god måte å dekke dette energibehovet på
 • utarbeide systemets arrangement og dokumentere prosessen og det endelige arrangementet
 • vise at løsningene er gjennomførbare
 • bruke dataverktøy til å løse sentrale deler av prosjekteringsarbeidet
 • planlegge og organisere arbeidet og arbeidsdelingen mellom gruppemedlemmene
 • følge opp planen ved å rapportere fremdrift og tidsforbruk
 • dokumentere prosjektet og prosessen med tekst, tegninger, modeller og beregninger

Files/Documents

ISCED Categories

Machinery and operators
Naval engineering