Skip to main content
x

Lasting, Lossing og Stuing av Last (Cargo Handling and Storage )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Faglig innhold

 • Internasjonel konvensjoner, koder og standarder som regulerer transport av last til sjøs
 • Trim og stabilitetsberegning
 • Tørrbulk transport
 • Olje transport
 • Transport av break bulk og enhetslaster
 • Lasteplanlegging
 • Transport av kjemikalier og flytende gass i bulk

Faget dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II, seksjon A-II/1 og A-II/2, funksjon Cargo Handling and Stowage innenfor de emner som er listet på operasjonelt nivå og ledelsesnivå.

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
Anbefalte forkunnskaper

TN203511 Skipsteknikk, YV300310 Hydrostatikk og stabilitet

Learning outcomes

Kunnskap:

 • ha inngående kunnskap innen lasting, lossing og behandling av last i henhold til STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Lasting, lossing og stuing på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon "Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivået"
 • ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til lasting, lossing og stuing av last
 • kjenne til føring av last til sjøs i et historisk perspektiv, den teknologiske utviklingen innenfor fagområdet og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske- og økonomiske konsekvenser knyttet til føring av last til sjøs
 • kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Ferdigheter:

 • kunne anvende internasjonale regler, koder og standarder angående sikker håndtering, stuasje, sikring og transport av last på skip
 • kunne beregne effekten av last og lasteoperasjoner på fartøyets dypgående, trim og stabilitet
 • kunne fordele last slik at skjærkrefter, bøyemoment og torsjonskrefter ikke overstiger maksimalverdier for det enkelte fartøy
 • kunne bruke databaserte lasteprogram
 • kunne redegjøre for krav til stuasje og sikring av last om bord i skip
 • kunne bekrive lastehåndterings- og sikringsutstyr
 • kunne beskrive laste- og losseoperasjoner med spesiell vekt på transport av last som er listet opp i "The Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing"
 • kunne på et generelt nivå gjøre rede for tankskip og tankskipsoperasjoner
 • kunne redegjøre for internasjonale regler, standarder, koder og anbefalinger som regulerer føring av farlig last på skip
 • kunne anvende IMDG code, IMSBC code, BLU code og Grain code

Kompetanse:

 • være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evner å realisere denne kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere til sjøs
 • delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Files/Documents

ISCED Categories

Logistics and shipping management
Marine and maritime law
Safety