Skip to main content
x

Bachelor in Nautical Studies

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Slovenian

Duration 6 semesters
Cost €8000/ year

Podatki o študijskem programu

 • Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Navtika, ki: traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
 • je ovrednoten s 180 ECTS,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir navtike (VS), diplomirana inženirka navtike (VS), okrajšano dipl. inž. nav. (VS).

1. Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Navtika je izobraziti profesionalno kompetentne in interdisciplinarno razgledane strokovnjake oz. strokovnjakinje na področju pomorske navigacije s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje ladje oz. nadzor nad pomorsko plovbo skladno z mednarodno Konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov Mednarodne pomorske organizacije (IMO) iz leta 1978 (Konvencija STCW), kakor je bila predelana leta 1995; (vse države članice so podpisnice te konvencije).

S programom diplomant oz. diplomantka pridobi znanje, veščine in sposobnosti, ki so na svetovni in evropski ravni dogovorjeni za pridobitev naziva častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah 500 BT (bruto ton) ali več in 1. častnika krova oz. poveljnika na ladjah večji od 3000 BT.

Študijski program je namenjen predvsem srednješolskim generacijam, ki se želijo usposobiti za visoko strokovna opravila s področja navigacije, nimajo pa nagnjenja k raziskovalno-teoretskem študiju značilnem za univerzitetno izobraževanje.

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom 

Program, ki je interdisciplinaren, saj njegove vsebine združujejo ekonomsko, mednarodno pravno, pomorsko upravno, sociološko, kulturološko, komunikološko in metodološko znanje ter znanje s področja navtike, dajejo široko znanje, ki diplomantom oz. diplomantkam omogoča pridobitev naslednjih sposobnosti: 

 • odgovornost opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov krova na ladji večji od 500 BT (3. častnik in 2. častnik krova) in 1. častnika krova ter poveljnika ladje na ladji večji od 3000 BT,
 • spoštovanje standardov stražarjenja, predpisane z Mednarodno Konvencijo STCW skladno z delom A – II Kodeksa STCW, - široka razgledanost,
 • analitičnost pri reševanju strokovnih nalog: sposobnost za samostojno analitično delo (še posebej v povezavi z razvojem novih tehnologij), sintetiziranje specifičnih področnih znanj in njihovo uporabo pri reševanju konkretnih problemov, ob tem pa tudi sposobnost za sintetiziranje in postavljanje analitičnih ugotovitev v realne kontekste,
 • uporaba metodoloških orodij: pridobivanje metodološkega znanja in učenje uporabe metod raziskovanja in analiziranja, kreativnost, iniciativnost, ustvarjalnost pri izbiranju ključnih varnostnih problemov pri nadzoru pomorske plovbe in pri njihovi analizi,
 • strateška naravnanost: strateško naravnano razmišljanje in načrtovanje, sposobnost načrtovanja, evalvacije in gledanja v prihodnost, predvidevanja in napovedovanja razvoja dogodkov, iskanja rešitev temeljnih problemov,
 • komunikativnost: sposobnost pisnega in govornega strokovnega izražanja ter jasnega, aktivnega in argumentiranega nastopanja ter poglobljena uporaba strokovne pomorske in navigacijske slovenske in angleške terminologije,
 • reševanje konfliktov: sposobnost obvladovanja, upravljanja in posredovanja konfliktov, sposobnost pogajanja, argumentacije in oblikovanja pogajalskih izhodišč,
 • timsko in skupinsko delo: pripravljenost za sodelovanje, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine, vodenje, kjer se razvijajo kompetence za koordiniranje, organiziranje, delo s sodelavci, svetovanje in upravljanje. ustvarjalnost, zmožnost naklonjenega razumevanja in vživljanja v drugačne kulture, sposobnost navezovanja stikov in obvladovanja formalnih in neformalnih odnosov, sodelovanje in sinergijsko povezovanje različnosti v skupini v novo kvaliteto, emocionalna inteligenca,
 • prožnost obvladovanja sprememb: sposobnost za prožno delovanje v multikulturnih okoljih, pri sodelovanju s tujino, za interdisciplinarnost, razumevanje kulturne pluralnosti,
 • strokovnost: sposobnost razčlenjevanja, določitve zaporedja, usklajevanja delovnih nalog ter izbire metod in načinov dela v skladu s standardi stroke,
 • uporaba pomorskih informacijskih tehnologij: sposobnost izvajanja zahtevnejših postopkov.

3. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Predmetnospecifične kompetence, ki se s programom pridobijo, so s področja pomorske navigacije. Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo sposobnosti:

 • pridobitev temeljnih znanj iz naravoslovnih predmetov, ki omogočajo njihovo impletacijo v temeljnih strokovnih in usmeritvenih predmetih za proučevanje in reševanje pomorskih procesov,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami ekonomije pomorstva, poslovanje ladjarja, človeških virov itd., ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov upravljanja s  človeškimi resursi oz. vodstvene in komunikacijske spretnosti (sposobnost navezovanja stikov...) ter razumevanje kulturne pluralnosti,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami s področja gospodarskega, mednarodnega pomorskega in upravno pomorskega prava, navtičnega prava in zavarovalništva, ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov prevoznih pogodb in ostale potrebne dokumentacije v notranjem in mednarodnem pomorskemu prometu, poznavanje poslovnega in pravnega okolja organizacij, podjetij in subjektov na področju pomorstva, poznavanje poslovnih in pravnih procesov,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami pomorske angleščine, ki omogočajo znanje tujih jezikov in argumentativne ter pogajalske veščine, ki dajejo posebno primerjalno prednost oz. vodstvene in komunikacijske spretnosti (sposobnost navezovanja stikov...),
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami obalne, oceanske ij elektronske navigacije, nauk o ladji, ravnanje s tovorom, konstrukcija in oprema ladje, na ladji, mornarske veščine, usposabljanje na navtičnih simulatorjih, vodenje navigacijske straže, komunikacijske naprave, itd., ki omogočajo opravljanje naslednjih funkcij in sicer: plovbo, ravnanje in razporeditev tovora, nadzor ladijske plovbe in skrb za osebje na ladji in radijske zveze na naslednjih ravneh odgovornosti: vodstvena raven in operativna raven,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami mornarske veščine, usposabljanje na navtičnih simulatorjih, vodenje navigacijske straže, komunikacijske naprave, itd., ki omogočajo strokovno usposobljenost za naloge, ki so jim dodeljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno plovbo, varne radijske zveze, izredne razmere ali preprečitev onesnaževanja morja,
 • pridobitev specifičnih znanj iz predmetov s področja izbirnih predmetov, ki se nanašajo na pomorsko pravo, Ro-Ro in potniške ladje, komunikacijske naprave, Arpa simulator, ravnanje s tovorom, taktična navigacija in pomorska dediščine, - pridobitev potrebnih znanj in veščin s področja strokovne prakse za kvalitetno vključitev v delo profesionalnih izzivov v navigacijski praksi.
Structural components
Thesis/Dissertation
Ship training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Personal skills and communication
Project management
Maritime economy
Logistics and shipping management
Marine and maritime law
Naval engineering
Safety
Navigation and seamanship