Skip to main content
x

Докторантура корабостроенето и морската техника (PhD in Shipbuilding and Marine Equipment )

Type
PhD (ISCED 2011 level 8)
Language

English

Duration 6 semesters
Entry level Bachelor
Cost see website

Програмата включва разработване и защита на докторска работа. В курса на обучение е предвидено полагане на на изпити по дисциплини, свързани с темата на докторантурата. Осигурено е обучение по следните научни специалности:

  • 02.03.01 “Теория на кораба”;
  • 02.03.03 “Проектиране и конструиране на кораби” ;
  • 02.03.04 “Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта”.

Основната цел на обучението е подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на корабостроенето и кораборемонта за развитието на науката, развойната дейност, производството, управлението и обучението на кадри по посочената научна специалност. Тази цел се постига чрез следните задачи на обучението по научната специалност:

  • Осигуряване на висококвалифицирани преподаватели за обучение на докторанти  с каквито катедра “Корабостроене” разполага или може да достави чрез потребителите на кадри.
  • Предлагане на подходящо подбрани курсове за обучение на докторантите – с общоизследователска и специализирана насоченост; изискване към докторантите за задълбочено познаване и анализиране на нивото на съвременната техника и достиженията на науката в съответнта научна-изследователска област; формулиране на целта, задачите и изводите на теоретичното и експерименталното изследване; периодично обсъждане и публикуване на резултатите от изследването на специализирани научни форуми  с участието на специалисти от външни изследователски звена; обвързване и проверка на резултатите с практическата дейност на различни звена-потребители.

Обучението на докторантите се провежда по съвременните постижения на научните специалности чрез подходящи форми – курсове, специализирани семинари и др., организирани на университетско и катедрено ниво. Всички докторанти редовно посещават курсовете и семинарите, организирани в Технически университет - Варна в съответствие с учебния план за тяхната подготовка. Целта на тези курсове е повишаване на знанията и квалификацията на докторантите и подпомагане на научно-изследователската им дейност.

Съгласно Правилника за обучение на докторанти в ТУ-Варна през време на обучението си докторантите трябва да участват в учебния процес на катедрата с общо 60 часа упражнения по учебните дисциплини. В катедра “ Корабостроене” е прието  да се възлагат учебни часове на докторанти след втората  година на обучението им.

Практика на катедра « Корабостроене»  е обсъждане на работата на докторантите, а вътрешната защита на дисертационните трудове се прави пред разширено научно звено, което се формира със заповед на Ректора и включва в състава на катедрата и членове от други катедри и външни научни звена. Редовните докторанти към катедра “Корабостроене” участват  успешно в специализации в страни от Европейския съюз.

Structural components
Practical/Field work

Application procedure

Πовече информация тук

Prerequisites

Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на ОНС "доктор" и НС "доктор на науките" в ТУ-Варна

ISCED Categories

Logistics and shipping management
Machinery and operators
Naval engineering