Skip to main content
x

МАГИСТЪР КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (MSc in Shipbuilding and maritime equipment )

Type
Master (ISCED 2011 level 7)
Language

Bulgarian

Duration 2 semesters
Entry level Bachelor
Cost see website

Машинният инженер със специалност “Корабостроене и Морска техника” и с образователно-квалификационна степен “Магистър” получава подготовка за извършване на научно-изследователска, проектно конструкторска, производствено-управленческа, контролно-стандартизационна, преподавателско-педагогическа дейност и др., в областта на корабостроенето и морската техника.

Реализацията му може да бъде както в държавния, така и в частния сектор. Подготовката му следва да бъде адекватна на изискванията на всички йерархични нива и звена на:

 • научно-изследователски институти и фирми в областта на корабостроенето, океанската техника и водния транспорт;
 • класификационни и стандартизационни организации;
 • организации, бюра и фирми за проектиране и конструиране на кораби и морски съоръжения;
 • корабостроителни и кораборемонтни предприятия и фирми;
 • технически подразделения на водния транспорт, строителния и техническия флот;
 • предприятия, бюра и фирми за проектиране и производство на едрогабаритни метални конструкции;
 • средни технически училища, колежи и висши учебни заведения.

В образователно-квалификационната степен “Магистър” структурата на обучението почива върху съдържанието на подготовката на ниво придобиване на допълнителни знания по:

 • специални дисциплини като: числени методи в корабостроенето, компютърни методи в корабостроенето и избираеми дисциплини;
 • индустриален мениджмънт.

Тази структура дава възможност за избор на профилиращи алтернативи чрез избираемите дисциплини измежду 18 специални дисциплини: Хидродинамично моделиране, Динамика на пространствени и плаващи съоръжения, Ходкост на бързоходни кораби, Бордови компютърни системи, Проектиране на специализирани кораби, Системи и устройства за специализирани кораби, Спуско-подемни устройства за морски съоръжения; Якост и конструкция на морски съоръжения; Технология на кораборемонта; Технологическо проектиране в корабостроенето и кораборемонта; Модернизация, реконструкция и преустройство на плаващи съоръжения; Проектиране на малкотонажни плавателни съдове; Проектиране на метални конструкции; Технология за строителство и ремонт на метални конструкции; Педагогика, дидактика и педагогическа диагностика; Психология, Методика на обучението и педагогическа практика.

Подготовката е с гъвкава структура, постигната чрез избираемост и възможност за обновления и дава непосредствени и методологически знания за успешна реализация на магистър-инженера в посочените по-горе структури и за продължаване на образованието му в образователно-квалификационна степен “Доктор”.

Structural components
Thesis/Dissertation

Application procedure

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ НА ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Срок за записване след втори етап на класиране -  07.07.2016 г. – 14.07.2016 г.

1. Подготвяне на документи за записване според чл.17(4) от „Правилник за приемане на студенти в Технически университет-Варна за уч. 2016/2017 г.”:

Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;

За специалностите „Индустриален дизайн”, „Електротехника и възобновяеми енергийни източници”, „Електроника” и „Телекомуникации и мобилни технологии” в медицинското  достоверение задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”, трябва да представят оригинал и копие от  медицинското удостоверение издадено им от едно от следните здравни заведения:
- Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” - София;
- Многопрофилна транспортна болница - Пловдив;
- Многопрофилна транспортна болница - Горна Оряховица;
- Многопрофилна транспортна болница - Варна;
- Многопрофилна транспортна болница - Бургас;
- Многопрофилна транспортна болница - Стара Загора.
За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цвето-усещането.

Оригинал и копие на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка;

Четири снимки формат 3,5/4,5 см;

Диплома за средно образование – оригинал.

2. Закупуване на комплект документи за записване на студенти в Технически университет-Варна
/от копирен център в Машинен факултет или копирен център НУК/.

3. Заплащане на семестриалната такса:

За удобство на кандидат-студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Нов учебен корпус е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси. След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

Семестриалните такси според ПМС № 105 от 03 май 2016 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2016/2017 г. и съгласно заповед № -ПФ / 17.05.2016 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

За всички професионални направления в област „Технически науки” без „Общо инженерство“:
- редовно обучение – 275 лв.;
- задочно обучение – 225 лв.;

За професионално направление „Общо инженерство“:
-редовно обучение – 325 лв.;
-задочно обучение – 225 лв.

За професионално направление „Растениевъдство”:
- редовно обучение – 325 лв.;
- задочно обучение – 225 лв.;

За професионално направление „Социални дейности”:
- редовно обучение – 250 лв.;
- задочно обучение – 225 лв..

За специалности по регулирани професии:

Специалност „Корабни машини и механизми“:
- редовно обучение – 275 лв.;
- задочно обучение – 225 лв..

Специалност „Електрообзавеждане на кораба“:
- редовно обучение – 275 лв.;
- задочно обучение – 225 лв..

Специалност „Корабоводене“:
- редовно обучение – 400 лв.;
- задочно обучение – 300 лв..

4. Попълване на комплекта документи /по образци, изнесени на таблото на Фронт-офис     „Обслужване на студенти“/.

5. Записване във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ НУК.

Работното време на Фронт-офис „Обслужване на студенти“ е от 8.30 до 15.30ч.

Забележка:
-         Всички класирани, но незаписани в обявените срокове (от 07.07.2016 до 14.07.2016 г.), губят мястото си на класиране и се обявяват за некласирани. Тези кандидати могат да участват в попълването на свободните места, ако има такива, след подаване на заявление по образец, без да се гарантира мястото им от предходната класация.

-         Всички некласирани кандидат-студенти могат да участват в попълване на свободните места (от 07.07.2016 г.) съгласно чл. 14(3), както и да кандидатстват за бройките несубсидирано от държавата обучение.

More information: http://ksp.tu-varna.bg/

Grant opportunities

Learning outcomes

УМЕНИЯ НА МАГИСТЪРА ПО “КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА”

Магъстирът по “Корабостроене и морска техника” трябва да умее:

 • Да проектира и конструира кораби и морска техника и едрогабаритни метални конструкции;
 • Да организира и управлява производството и ремонта на кораби и морска техника и едрогабаритни метални конструкции;
 • Да извършва научно-изследователска и развойна дейност свързана с корабостроенето, морската техника и едрогабаритни конструкции;
 • Да осъществява контролно-стандартизационна дейност в корабостроенето и морската тхеника;
 • Да осъществява преподавателско-педагогическа дейност в области свързани с корабостроенето и морската техника.

Prerequisites

Подготовката на магистъра по “Корабостроене и морска техника” се базира върху общоинженерната, общокорабостроителната и специализиращата подготовка на образователно-квалификационната степен “Бакалавър”, която той трябва да е завършил успешно.

ISCED Categories

Logistics and shipping management
Machinery and operators
Naval engineering
Near- and offshore constructions