Skip to main content
x

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (Master of Science (Fishery Technology) )

Type
Master (ISCED 2011 level 7)
Language

Thai

Cost 56000 Baht/Year

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

วัตถุประสงค์

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
  2. มีความรู้ ความชำนาญทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติทางเทคโนโลยีการประมง
  3. สามารถเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ
  4. มีศักยภาพในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์งาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
  6. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองและมีสมรรถนะในการแข่งขัน

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมีการบูรณาการความรู้ด้านการประมง แบบครบวงจรการผลิตสัตว์น้ำ

ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจประมง  การจัดการทรัพยากรประมง ครอบคลุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน   สามารถจัดการและพัฒนาระบบการผลิตผลิตผลสัตว์น้ำและพืชน้ำที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจร ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน

Structural components
Thesis/Dissertation
Laboratory training
Practical/Field work
Research Project

ISCED Categories

Project management
Ocean Literacy
Biology
Ecology
Conservation and environmental management
Statistics
Aquaculture
Fisheries