Skip to main content
x

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (Bachelor of Science (Fishery Technology) )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Thai

Duration 8 semesters
Cost 26000 Baht/Year

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Fishery Technology) B.Sc. (Fishery Technology)

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีการประมง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถประมวลและบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่น รวมทั้งมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเอง ตอบสนองต่อความต้องการในภาคการประมงของท้องถิ่นภาคใต้และประเทศ

ความสำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงร่วมกับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่น  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติมีการฝึกงานหรือให้เลือกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการประมงการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นสาระวิชาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน อีกทั้งสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มผลิตภาพทางการประมง สนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและการใช้ทรัพยากรประมงของประเทศได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
  2. มีความรู้ ความชำนาญทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติทางเทคโนโลยีการประมง
  3. สามารถเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ
  4. มีศักยภาพในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์งาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
  6. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองและมีสมรรถนะในการแข่งขัน

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมีการบูรณาการความรู้ด้านการประมง แบบครบวงจรการผลิตสัตว์น้ำ

ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจประมง  การจัดการทรัพยากรประมง ครอบคลุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน   สามารถจัดการและพัฒนาระบบการผลิตผลิตผลสัตว์น้ำและพืชน้ำที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจร ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน

Structural components
Thesis/Dissertation
Laboratory training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Project management
Personal skills and communication
Ocean Literacy
Marine and maritime law
Biology
Biotechnology
Ecology
Conservation and environmental management
Statistics
Machinery and operators
Aquaculture
Fisheries
Veterinary sciences