Skip to main content
x

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วาริชศาสตร์) (Bachelor of Science (Marine Science) )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Thai

Duration 8 semesters
Cost 30000 Baht/Year

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Faculty of Natural Resources

 ประวัติความเป็นมา

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดตั้งขึ้นในวิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2518 เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในด้านการผลิตทางด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยผสมผสานวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสามารถทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคใต้ กระบวนการวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชน และกระบวนการบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นภาคประเทศ และนานาชาติ ปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตร โดยมี  6 ภาควิชา  รับผิดชอบ ได้แก่  ภาควิชาพืชศาสตร์  สัตวศาสตร์  พัฒนาการเกษตร  การจัดการศัตรูพืช  ธรณีศาสตร์  และวาริชศาสตร์

ข้อมูลคณะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตทางด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยผ่าน 3 กระบวนการ คือ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

  • คณะทรัพยากรธรรมชาติมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ในการสอนและวิจัยอยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกถึงร้อยละ 73.53 มีตำแหน่งทางวิชาการสูงเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์ได้รับการประเมินด้านการสอนโดยนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
  • มีงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นในด้านปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผลในภาคใต้ ไก่พื้นเมือง  สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก การเพาะเลี้ยงกุ้ง นิเวศวิทยาป่าชายเลน โรคและแมลงศัตรูพืชสำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคใต้  การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร
  • มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ในการสอนและวิจัยอยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีความโดดเด่น  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร
Structural components
Thesis/Dissertation
Laboratory training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Project management
Personal skills and communication
Ocean Literacy
Marine and maritime law
Biology
Biotechnology
Ecology
Conservation and environmental management
Statistics
Aquaculture
Fisheries