Skip to main content
x

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา) (Master of Science (Fisheries Technology and Aquatic Resources) )

Type
Master (ISCED 2011 level 7)
Language

Thai

Duration 4 semesters
Cost 32000 Baht/Year

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 เดิมเป็นสาขาประมงน้ำจืด สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2528 หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาประมงน้ำจืด (ทษ.บ.) มีนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 36 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวออกจากภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์มาจัดตั้งหน่วยงานใหม่เป็นภาควิชาเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปีเทียบเรียน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตร 4 ปี จำนวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการจัดการประมง และสาขาวิชาชีววิทยาประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการประมง มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม และการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ที่ได้วางไว้ อีกทั้งจะพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะชน พร้อมให้การสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมเพื่อออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับต่อไป

ปรัชญา (Philosophy)

“สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาสู้งาน วิชาการกว้างไกล”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

พันธกิจ (Mission)

     1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและเป็นมืออาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ประกอบการ
     2. บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม
     3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง
     4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)

วัตถุประสงค์ (Objectives)

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและเป็นมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค
     2. เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำที่มั่นคงและปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม
     3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร
     4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)

Structural components
Thesis/Dissertation
Laboratory training
Practical/Field work
Research Project

ISCED Categories

Project management
Personal skills and communication
Ocean Literacy
Biotechnology
Ecology
Conservation and environmental management
Statistics
Aquaculture
Fisheries
Veterinary sciences