Skip to main content
x

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล) (Bachelor of Science (Marine Product Technology) )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Thai

Duration 8 semesters
Cost 21035 Baht/Year

เกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล

เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในภาคตะวันออกดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยบูรพาได้ขยายวิทยาเขตเพิ่มเติมที่จังหวัดจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นจากแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและความร่วมมือเป็นอย่างดีของภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในอันที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล เสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในเรื่องของการจัดการทรัพยากร ชายฝั่ง การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตของทรัพยากรทางทะเล สร้างเสริม แนวคิดและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถเบิกใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล และแบ่งออกเป็นสามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในทะเลเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เริ่มเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๔๔ เป็นรุ่นแรก

ที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีนั้น แวดล้อมไปด้วยสถานที่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณกว้างมีทรัพยากรชายฝั่งมากมายทั้งป่าไม้ชายเลนแนวปะการัง แนวหญ้าทะเล รวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นปากแม่น้ำและส่วนที่เป็นรอยต่อของทะเลและชายฝั่งมากมาย นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งประมงชายฝั่งที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษา วิจัย และผลิตบุคลากรที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่งในอนาคต

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีทางทะเลมีศูนย์วิจัย เทคโนโลยีทางทะเล ฟาร์มทดลอง และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถ ให้การบริการวิชาการแก่สังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นคณะเทคโนโลยีทางทะเล ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศมุ่งเพื่อเน้นในการพัฒนา งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางทะเลอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมีความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตในการศึกษาดูงาน และพัฒนาด้านการเรียนการสอนไปพร้อมกัน

Structural components
Thesis/Dissertation
Dive training
Laboratory training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Project management
Personal skills and communication
Ocean Literacy
Marine and maritime law
Biology
Biotechnology
Ecology
Conservation and environmental management
Physical and chemical oceanography
Statistics
Machinery and operators
Surveying
Aquaculture
Fisheries
Coastal and marine tourism
Navigation and seamanship