Skip to main content
x

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต( วิทยาศาสตร์การประมง) (Master of Science (Fisheries Science) )

Type
Master (ISCED 2011 level 7)
Language

Thai

Duration 4 semesters
Cost 24000 Baht/Year

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เดิมชื่อ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536*และแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสำนักงานเลขานุการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นจะเพิ่มคุณภาพประชากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับความต้องการทางสังคมและท้องถิ่น ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง อันประกอบไปด้วยพื้นที่ในเขต 9 จังหวัด คือ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 82,291 ตารางกิโลเมตร (51,431,875 ไร่) มีประชากรรวมประมาณ 5.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นกสิกร (70 % ของประชากรทั้งหมด) ซึ่งเป็นกสิกรรายย่อยมีพื้นที่ทำกินประมาณ 10-20 ไร่ ทำให้เกษตรกรรายย่อยเหล่านี้มีความยากจนและต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ดังนั้น การเปิดสอนในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ประกอบไปด้วยสาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชไร่, พืชสวน) จึงจัดว่ามีความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพราะผลผลิตเฉลี่ยของพืชยังอยู่ในระดับต่ำ แต่สามารถจะพัฒนาได้นอกจากนี้ ผลผลิตที่เกิดจากการเกษตรกรรมในแถบภูมิภาคนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ อ้อย ข้าว ถั่ว พืชผัก และไม้ผลต่าง ๆ เช่น ส้ม มะม่วง ละมุด กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า จัดว่ามีปริมาณมากพอที่จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็ก โรงงานเหล่านี้มีความต้องการบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะทางด้านวิทยาการอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิศวกรรมการอาหารเป็นจำนวนมาก มาดำเนินงานให้ผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นวัตถุดิบราคาต่ำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรส่งออกที่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ทางด้านการพัฒนาการศึกษา) ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) รวม 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยเริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา

ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539*ได้เปลี่ยนชื่อคณะจาก คณะเกษตรศาสตร์ เป็น คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้แบ่งส่วนราชการภายในให้มีสำนักงานเลขานุการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2539ประกอบกับปัจจุบัน ประเทศไทยมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรเหล่านี้ได้แก่ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ฯลฯ ถ้าปราศจากซึ่งงานค้นคว้าวิจัยและการศึกษาที่ถูกต้องแล้ว ผลกระทบจะเกิดขึ้น และเป็นโทษอย่างมหันต์แก่ประเทศชาติและประชากร ซึ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) การใช้ข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน น้ำ ผสมผสานกับการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและกฏหมายที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษก็เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไข แม้จะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ตาม แต่ก็ยังมิได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (ปลายปีงบประมาณ 2539) มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีนโยบายปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) อันจะทำให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ สามารถปฏิบัติภารกิจหลักในการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) จึงได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Structural components
Thesis/Dissertation
Laboratory training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Project management
Personal skills and communication
Ocean Literacy
Biology
Biotechnology
Ecology
Conservation and environmental management
Statistics
Aquaculture
Fisheries
Veterinary sciences