Skip to main content
x

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง) (Master of Science (Aquaculture and Fishery Resources Management) )

Type
Master (ISCED 2011 level 7)
Language

Thai

Duration 4 semesters
Cost 24000 Baht/Year

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง

(Master of Science Program in Aquaculture and Fishery Resources Management)

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง)
                            Master of Science (Aquaculture and Fishery Resources Management)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง)
                           M.Sc. (Aquaculture and Fishery Resources Management)

2. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี

3. ปรัชญา

หลักสูตรที่สร้างความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถในการวิจัย เพื่อผลิตสัตว์น้ำตามแนว ทางอาหารปลอดภัย โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ในกรอบของความมีคุณธรรมและจริยธรรม

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

4.1 แผน ก  แบบ ก 1 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง หรือเทียบเท่า ผลการ ศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในกรณีที่ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.75 ต้องมีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพไม่น้อยกว่า  2 ปี

4.2 แผน ก  แบบ ก 2 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ วิธีการสมัครเข้าศึกษา ระยะเวลาการสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่น ๆ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา..ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด.. และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมงและตระหนักถึงการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของมนุษย์ 

5.2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ  อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดี และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน สามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความพอเพียง

5.3 มีคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

รับราชการ ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและมหาวิทยาลัย เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย ในหน่วยงานกรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานเอกชน เป็นนักวิชาการ นักวิจัยหรือพนักงานประจำบริษัทเอกชน..ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ เกษตร การประมง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทผลิตและจำหน่ายอาหาร และเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เป็นต้น

ประกอบอาชีพส่วนตัว ทำธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนวางระบบโรงเรือนเพาะฟักสัตว์น้ำ และบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์..และอาหารสัตว์น้ำ..หรือจัดตั้งบริษัทเพื่อให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำรวม ทั้งให้บริการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากร เป็นต้น

Structural components
Thesis/Dissertation
Laboratory training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Project management
Personal skills and communication
Ocean Literacy
Logistics and shipping management
Biology
Biotechnology
Ecology
Conservation and environmental management
Statistics
Aquaculture
Fisheries