Skip to main content
x

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) (Bachelor of Science (Fishery Science and Aquatic Resources) )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Thai

Duration 8 semesters
Cost 30000 Baht/Year

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีความสามารถในการทำการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตระหนักถึงสถานภาพและรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรทางน้ำ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรมจริยธรรม

ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นการพัฒนาการประมงและอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรทางน้ำที่สำคัญ และการพัฒนาประเทศไทย 4.0

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีความสามารถในการทำการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตระหนักถึงสถานภาพและรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรทางน้ำ มีความสามารถในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและวิจัยให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรมควบคู่กับจริยธรรม

Structural components
Thesis/Dissertation
Dive training
Laboratory training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Project management
Personal skills and communication
Ocean Literacy
Policy and governance
Marine and maritime law
Biology
Biotechnology
Ecology
Conservation and environmental management
Physical and chemical oceanography
Statistics
Machinery and operators
Aquaculture
Fisheries
Coastal and marine tourism