Skip to main content
x

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง) (PhD in Fishery Product Science and Technology )

Type
PhD (ISCED 2011 level 8)
Language

Thai

Cost 42000 Baht/Year

ก่อตั้งพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ ในระยะแรกคณะประมงมีที่ทำการอยู่ชั้นล่างของอาคารบริเวณทางด้านทิศใต้ของคณะวนศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยพืชไร่ ต่อมาในปี พ. ศ. 2501 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกคณะประมงหลังแรก บริเวณด้านถนนพหลโยธิน และได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในตึกหลังนี้ในปี พ.ศ. 2502 ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า ตึกพลเทพ ตามชื่อเจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมาคณะประมงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารบริเวณถนนชูชาติกำภู และได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารใหม่นี้ในปี พ. ศ. 2522 ในปี พ.ศ. 2529 คณะประมงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม และในปี พ.ศ. 2533 – 2536 ได้มีการก่อสร้างอาคารอีกส่วนหนึ่งบริเวณด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นที่ทำการของภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในปี พ.ศ. 2544 คณะประมงได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำ และอาคารเรียนและปฏิบัติ การหลังใหม่ บริเวณด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2548 คณะประมงจึงได้ย้ายการเรียนการสอนทั้งหมดมาที่กลุ่มอาคารบริเวณด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต คณะประมงได้ตั้งชื่ออาคารใหม่ว่าอาคารบุญอินทรัมพรรย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณบดีท่านแรกของคณะ

ในปัจจุบันพื้นที่การเรียนการสอนการวิจัยของคณะประมงในวิทยาเขตบางเขนจะอยู่รวมกันทั้งหมดที่บริเวณด้านทิศเหนือติดกับถนนวิภาวดีรังสิตและคลองบางเขน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร :

รัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง.           
Doctor of Philosophy Program in Fishery Product Science and Technology

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง) 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
Doctor of Philosophy (Fishery Product Science and Technology)
Ph.D. (Fishery Product Science and Technology)

Structural components
Thesis/Dissertation
Laboratory training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Project management
Personal skills and communication
Ocean Literacy
Logistics and shipping management
Biology
Ecology
Statistics
Machinery and operators
Fisheries