Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Vandløbsforvaltning (Watercource Management )

Taal

Danish

Course format On-site
Datum 2021-07-05 - 2021-07-18

Kurset er disponeret, så det dækker 4 faglige områder af vandløbsforvaltningen: Vandløbsjura og sagsbehandling, hydrologi og vandløbsopmåling, økologi og vandløbsvedligeholdelse, samt politik og kommunikation.

 1. Vandløbsvedligeholdelse og sagsbehandling 
  • På kurset arbejder vi med at skrive vandløbsafgørelser der lever op til både vandløbslovens og forvaltningslovens regler. Som en del af undervisningen gennemgås vandløbslovens, forvaltningslovens regler og den praksis som følger af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser. Vi arbejder også med kravene til vandløbsregulativer og mulighederne for at forbedre vandløbsforvaltningen via arbejdet med vandløbsregulativer.
 2. Hydrologi og vandløbsopmåling
  • De studerende introduceres til opmåling af vandløbsprofiler og –strækninger og de nødvendige hydrauliske beregninger som er en forudsætning for planlægning og gennemførelse af vandløbsprojekter og revision af vandløbsregulativer.
 3. Vandløbsvedligeholdelse og -økologi 
  • I løbet af en række ekskursioner til vandløb i Jylland og på Sjæland ser vi eksempler på forskellige vedligeholdelsesstrategier og –teknikker, diskuterer økonomi og diskuterer den indflydelse de forskellige teknikker har på vandløbenes økologi og afledningsevne.
 4. Politik og kommunikation
  • På ekskursionerne møder vi interessenterne i vandløbsforvaltningen og snakker om, hvordan kommunikationen hen over vandløbsbræmmen og hen over skrivebordet kan forbedres. Desuden inviterer vi oplægsholdere med mere politiske og holdningsprægede budskaber, og lader dem giver deres syn på udfordringerne i den danske vandløbsforvaltning.

Prerequisites

Kurset forudsætter en grundlæggende viden om vandløbsøkologi som opnået på f.eks. kurset Natur- og landskabspleje. Kurset forudsætter ligeledes en grundlæggende juridisk viden som opnået f.eks. på kurset Jura, Naturbeskyttelseslovens § 3 i praksis, Miljø- og Planlovgivning eller Forvaltningsret.

Det kræver en stor arbejdsindsats at gennemføre kurset uden de anbefalede faglige forudsætninger.

Application procedure

Er du ikke indskrevet på en professionsbacheloruddannelse - kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Alle bachelor- og kandidatstuderende skal søge hhv. forhåndsgodkendelse eller dispensation i deres respektive studienævn for at kunne deltage i professionsbachelorkurser på Skovskolen.

Learning outcomes

Formålet med kurset er, at den studerende kvalificerer sig til at bestride en stilling med ansvar for vandløb  i kommuner, entreprenør- og rådgivningsvirksomheder. Formålet er opnået, hvis de studerende efter kurset;

Viden:

 • Kan redegøre for, hvordan et vandløb opmåles.
 • Kan forklare hvordan en reguleringssag, en restaureringssag og en håndhævelsessag gennemføres.
 • Kan forklare hvordan en erstatningssag /taksation forløber, og hvilke forhold, der indgår i erstatningsberegninger.
 • Kan sondre mellem kanaler, grøfter, dræn m.v. omfattet af henholdsvis vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven.
 • Forstår begrebet miljømål og kan forklare samspillet mellem miljømål og vandløbsafgørelser.

Færdigheder:

 • Kan fastslå vandføringsevnen for et konkret vandløb
 • Kan vurdere forskellige plejemetoder og træffe beslutning om anvendelse af dem i.f.t. konkrete vandløb.
 • Kan vurdere, hvad man skal gøre i et vandløb for at løfte det en tilstandsklasse og projektere restaureringsprojekter m.h.t. udlægning af gydegrus, nedlæggelse af spærringer, etablering af omløbsstryg.
 • Kan skrive en simpel vandløbsafgørelse
 • Kan udarbejde et forslag til vandføringsevnebestemt vandløbsregulativ for et konkret vandløb. 

Kompetencer:

 • Kan varetage vandløbsvedligeholdelse
 • Kan gennemføre vandløbsprojekter
 • Kan revidere vandløbsregulativer
 • Kan træffe vandløbsafgørelser og håndhæve vandløbslovens bestemmelser.

Files/Documents

ISCED Categories

Ecologie
Conservatie en milieumanagement
Landmeetkunde