Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Bachelor in Marine Mechanical Engineering

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Taal

Slovenian

Tijdsduur 6 semesters
Cost €11000/ year

Podatki o študijskem programu

  • Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ki: traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
  • je ovrednoten s 180 ECTS,
  • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir ladisjkega strojništva (VS), diplomirana inženirka ladisjkega strojništva (VS), okrajšano dipl. inž. nav. (VS).

Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

1 Temeljni cilji študijskega programa 

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Ladijsko strojništvo je izobraziti profesionalno kompetentne in tehnično razgledane strokovnjake na področju ladijskega strojništva s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje, upravljanje in vzdrževanje ladijskih strojnih in energetskih sistemov na vodstvenem nivoju. Celoten program izobraževanja temelji na zahtevah mednarodne Konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, ki jo je sprejela mednarodna pomorske organizacija (IMO) leta 1978 ter nazadnje revidirala leta 1995; (vse države članice IMO so podpisnice STCW konvencije).

S programom diplomant oz. diplomantka pridobi znanje, veščine in sposobnosti, ki so na svetovni in evropski ravni dogovorjeni za pridobitev naziva častnik zadolžen za strojno stražo na ladjah s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več in 1. častnika stroja oz. upravitelja stroja na ladjah s pogonsko močjo stroja 3000 kW ali več.

Študijski program je namenjen predvsem srednješolskim generacijam, ki se želijo usposobiti za visoko strokovna opravila s področja ladijskega strojništva, nimajo pa nagnjenja k raziskovalno-teoretskem študiju značilnem za univerzitetno izobraževanje.

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

Ladijski strojnik je strokovnjak, ki mora dobro poznati okolje izbranega področja in imeti individualne sposobnosti, kot so komunikativnost in znanje tujih jezikov, pisanje različnih strokovnih poročil, odlikovati pa ga mora sposobnost timskega dela in poznavanje konkretnih veščin pri reševanju problemov.

Splošne kompetence pridobljene s študijskim programom ladijskega strojništva so:

  • odgovornost opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov ladijskega stroja na ladji oz. upravitelja stroja v strojnici s pogonom večjim od 3000 kW, razumevanje standardov stražarjenja v strojnici z ladijsko posadko ali v strojnici, ki je občasno brez posadke, predpisanih s kodeksom mednarodno Konvencijo STCW, razumevanje in uporabo delovnega pomorskega jezika (pomorska angleščina) in argumentativne ter pogajalske veščine, ki dajejo posebno primerjalno prednost, strokovna usposobljenost za naloge, ki so jim dodeljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno eksploatacijo in vzdrževanje ladijskega pogona in ladijskih energetskih sistemov na ladji, za izredne razmere ali preprečitev onesnaževanja morja, razumevanje kulturne pluralnosti, načrtovanje in uresničevanje strategij v strojnih službah podjetjih in organizacijah, uravnavanje odnosov med najvišjim vodstvom ladje in zaposlenimi v ladijski strojnici, ugotavljanje in analiza stališč in zadovoljstva zaposlenih, skrb za izvajanje politik in programov ladijskega podjetja, varnosti in zdravja pri delu v strojnici, pomoč pri reševanju organizacijskih problemov na ladji in konfliktov med zaposlenimi v strojnici. sprejemanja širokega interdisciplinarnega strokovnega znanja s področja obvladovanja podsistemov ladijskega pogona, naravoslovja, managementa, informacijsko komunikacijske tehnologije, prava, okoljevarstva in drugih področij, - neposrednega sprejemanja delovnih nalog v praksi ter, z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin, nadaljevanje neposrednega študija na drugi stopnji, samostojne uporabe teoretičnih znanj v reševanju praktičnih problemov v praksi, strokovne analize in sinteze rešitev ter posledic v navtičnih in pomorskih procesih, neprekinjeno spremljanje novih znanj v procesu vseživljenskega izobraževanja, razumevanje soodvisnosti med pomorsko tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in pomorske infrastrukture, sprejemanje in reševanja okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju, timsko delo, komunikacijske sposobnosti in razvoj profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih in prometnih storitev.

3. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Nabor predmetno specifičnih kompetenc pridobljenih s programom ladijskega strojništva omogoča:
- uspešno opravljanje nalog, s katerimi se srečuje ladijskih strojnik pri svojem delu,
- usposobljenost za obvladovanje velikih energetskih postrojenj tako na različnih vrstah ladij kot tudi na kopnem,
- pridobitev znanja za pripravo, vodenje in vzdrževanje pogona ladje, pri čemer so zajeta znanja iz:

optimalnega obratovanja energetskega postrojenja, ekonomike pomorskih podjetij, naročanje in skladiščenje rezervnih delov, strateško servisiranje komponent, vodenje ladijske strojne dokumentacije;

- pridobitev znanja za pripravo podpornih energetskih sistemov, ki zajemajo:

generiranje in distribucija električne energije, komprimiranje zraka za pogon orodij, strojev ter uporabo v avtomatiki in regulacijski tehniki, generiranje in ekonomična poraba pare, skladiščenje, obdelava in priprava goriv ter maziv, hlajenje energetskih sistemov z uporabo različni toplotnih menjalnikov, obdelava fekalnih in zaoljenih vod, generiranje, tretma ter distribucija pitne vode, sisteme hidravlike;

- pridobitev znanja za ravnanje in vzdrževanje privezne, tovorne in druge palubne opreme:

sidrni in pritezni vitli, tovorne sohe s pripadajočo opremo, tovorna dvigala, cevovodi, ventili in različne črpalke v sistemu ravnanja s tovorom, sistemi odpiranja, zapiranja in tesnjenja skladišč, sistemi ventilacije, ohlajevanja/gretja ter klimatizacije skladiščnih in bivalnih prostorov, uporaba inertnih plinov,

- pridobitev znanja iz varnosti na ladji:

nevarnost pred požari ter obvladovanje požarov, preživetje na morju, iskanje in reševanje na morju, balastne operacije na ladji, obremenitve ladijskega trupa ter stabilnost ladje ob naplavljanju ali nasedanju, preprečevanje onesnaženja z ladij ter ukrepanje ob slednjem.

Structurele componenten
Thesis/Dissertation
Ship training
Practical/Field work
Research Project

ISCED Categories

Persoonlijke vaardigheden en communicatie
Projectmanagement
Logistiek en bedrijfsvoering scheepsvaart
Machines en operators
Scheepsbouwkunde
Veiligheid
Navigatie en zeemanschap