Pasar al contenido principal
x

Skipsteknikk (Ship Technology )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

 • Hydrostatikk og stabilitet
 • Fartøystyper
 • Konstruksjon av skip
 • Skipsutstyr
 • Propell- og rorteori
 • Offentlig tilsyn med skip
 • Klassifisering av skip
 • Lastelinjekonvensjonen
 • Marpol
 • Solas

Kurset dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/2, funksjon Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord innenfor de emner som er listet nedenfor på operasjonelt nivå og ledelsesnivået.

Prerrequisitos

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
Anbefalte forkunnskaper

TR100410 Matematikk og statistikk; TN101310 Mekanikk/fasthetslære

Resultados del aprendizaje

Kunnskap:

 • skal ha inngående kunnskaper innen hydrostatikk og stabilitet og skipslære i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon " Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivået"
 • skal ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til fartøyers sjødyktighet, hindring av forurensing og overvåking og kontroll av dirft av skip
 • skal kjenne til skips konstruksjon og utrustning i et historisk perspektiv, den teknologiske utviklinga innenfor fagområdet og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-. sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet.

Ferdigheter:

 • skal gjøre rede for internasjonale og nasjonale regler, koder og standarder angående bygging og utrustning av skip
 • skal gjøre rede for begrep knytte til beskrivelse av fartøys dimensjoner og form
 • skal gjøre rede for begrep knyttet til skips inntakt stabilitet og stabilitet i skadet tilstand
 • skal beregne endring i fartøys stabilitet ved lasting, lossing og flytting av vekter om bord
 • skal kunne kontrollere om en lastetilstand tilfredstiller myndighetenes krav til stabilitet
 • skal kunne beregne nytt dypgående og trim ved lasting, lossing og flytting av vekter om bord
 • skal kunne, gitt et skips anvendelsesområde, beskrive oppbygging av de viktigste elementer som skroget består av og utrustning av et fartøyet
 • skal gjøre rede for prosessene knyttet til godkjenning og kontroll av skip både på prosjektstadiet, under bygging, ved ferdigstillese og i driftsfasen

Kompetanse:

 • skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av drift av skip både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Mecánica y profesiones afines a la metalistería
Ingeniería naval