Pasar al contenido principal
x

Sjørett (Maritime Law )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

 • Rettsvesenets oppbygging og struktur
 • Sjørettens særpreg
 • Lover og konvensjoner i relasjon til:
 • Skip, nasjonalitet og registrering
 • Skipsfart og ansvarsforhold
 • Det begrensede rederansvar
 • Oljesølansvaret og annet miljøansvar
 • Kollisjonsansvar
 • Besetningens rettsforhold
 • Befraktning - oversikt
 • Transport av passasjerer og reisegods
 • Berging
 • Felleshavari

Faget dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/2, funksjon Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord innenfor de emner som er listet ovenfor på operasjonelt nivå og ledelsesnivået.

Prerrequisitos

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353YV)
 • Shipping Management (SL432)
 • Shipping management (432SM)

Resultados del aprendizaje

Kunnskap:

 • dokumentere inngående kunnskap innen sjørett i henhold til STCW kapittel II/1 og II/2 og relevante deler av STCW kode A-II/1 funksjon ¿Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på det operative nivået¿ og STCW kode A-II/2 funksjon ¿Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på ledelsesnivået¿
 • dokumentere god kunnskap om rettsvesenets oppbygging og særpreg
 • dokumentere innsikt og forståelse av de lover og regler som gjelder internasjonal skipsfart.
 • bruke de lover, konvensjoner og standardkontrakter som regulerer registrering av skip, drift og ansvar ved kommersiell skipsfart
 • bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
 • kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Ferdigheter:

 • beskrive inngående hvordan rettsvesenet og domstolene fungerer i Norge
 • forklare inngående sjørettens særpreg, konvensjoner og standardkontrakter
 • vurdere og foreslå hvordan ansvaret skal fordeles med referanse til aktuelle lover ved ulykker og andre hendelser der skipet kommer i ansvar
 • vurdere og foreslå løsning på aktuelle konflikter som kan oppstå ved berging og skade på last med referanse til aktuelle lover.
 • kunne vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

Kompetanse:

 • evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere
 • delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Derecho marítimo y marino