Pasar al contenido principal
x

Master in Maritime Studies (Marine Sciences)

Tipo
Master (ISCED 2011 level 7)
Idioma

Esloveno

Duración 4 semesters
Costo €8000/ year

PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU POMORSTVO.

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski študijski program Pomorstvo, ki:

 • traja 2 leti, oziroma 4 semestrov,
 • je ovrednoten z 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir pomorstva, magistrica inženirka pomorstva, okrajšano mag. inž. pom.

CILJI IN PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE

1. Temeljni cilji študijskega programa.

Temeljni cilji programa v celoti zajemajo zakonsko opredeljene cilje magistrskega študija in njegove raziskovalno strokovne elemente. Značilnost študija je usmeritev v študij, ki temelji na sodobenem in okolju prijaznem pomorstvu. Študij temelji na sodobnih, mednarodno uveljavljenih in vsebinsko strokovnih ciljih pomorstva.

Med temeljnimi cilji študija je potrebno izpostaviti:

 • poglabljanje znanja na posameznih in izbranih znanstveno strokovnih vsebinah,
 • usposabljanje za samostojno iskanje novih virov znanja tako na znanstvenem, kot na strokovnem področju,
 • usposabljanje za uporabo najsodobnejših znanstveno raziskovalnih metod in pristopov,
 • usposabljanje za prevzemanje odgovornosti pri vodenju najzahtevnejših sistemov, ki obsegajo, opredeljujejo ali se ozko navezujejo na posamezna ali sorodna področja pomorstva,
 • razvijanje kritičnih in kreativnih pogledov ter refleksij, nanašajoče se na sodobne probleme razvoja pomorstva v procesih globalizacije in specializacije posameznih področjih v pomorstvu ob sodobnih trendih pomorskih tehnologij in procesov, eksploatacije pomorske infrastrukture in varnosti pomorskega prometa, upoštevajoč varovanje morskega in obmorskega okolja,
 • razvijanje lastnosti samostojnega in odgovornega vodenja ter povezovanja skupinskega dela.

K temu je potrebno dodati še razvijanje odgovornosti do poklica. Tukaj razumemo odgovornost do varnosti pomorskega prometa,  odgovornost do varnosti eksploatacije pomorskih sredstev in pomorske infrastrukture, odgovornost do okolja in razvijanje soodgovornosti do uravnoteženega razvoja naše države ter ohranjanja našega pomorstva in pomorske dediščine v spremenjenih okoliščinah skupne multikulturne Evrope.

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti pomorstva, transporta, prometa, morskih ved in z njim spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom.

Splošne kompetence programa se nanašajo na usposobljenost diplomanta po končanem študiju. Med splošnimi kompetencami podiplomskega študijskega programa Pomorstvo so posebej izpostavljene:

 • splošno obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov v pomorstvu,
 • kritična presoja uporabljenih teoretičnih izsledkov v praksi,
 • kritično ovrednotenje uporabnosti novih znanstvenih metod in njihovih rezultatov,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja ter posledice reševanja problemov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • koherentno obvladovanje temeljnih znanj s področja pomorstva, sposobnost povezovanja znanj iz različnih področij in nadalje njihova uporaba v realnem svetu,
 • samostojnost v raziskovalnem in strokovnem delu,
 • nadgradnja in razvoj novih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še prav posebej na področju komunikacij v mednarodnem  pomorskem okolju,
 • predanost k etiki poklica,
 • sodelovanje in delo v skupini (v lokalnem kot v mednarodnem okolju),
 • vključevanje različnih organizacijskih znanj za podporo uspešnim poslovnim odločitvam,
 • analiza, vrednotenje in dokumentiranje različnih tehničnih in tehnoloških rešitev,
 • načrtovanje, izvajanje in nadzor tehničnih in tehnoloških odločitev.

3. Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom.

Diplomanti bodo po končanem magistrskem študiju pridobili teoretična in praktična znanja tako, da bodo po končanem izobraževanju lahko dosegli spodaj navedene posebne kompetence in hkrati bodo pripravljeni na nadaljnjo možnost vpisa na doktorski študij.

Študentje si bodo med študijem pridobili predmetno specifične kompetence, ki zajemajo predvsem sposobnost analitičnega, kritičnega in samostojnega reševanja problemov na področju pomorstva, sposobnost vodenja dela in povezovanja znanj iz različnih področji  pomorstva. Diplomanti bodo tako sposobni odgovornega dela na področju pomorstva in sorodnih panog, kjer bodo sposobni upoštevati vse zakonske in etične kriterije, ki se zahtevajo od takih kadrov.

Componentes estructurales
Tesis/Disertación
Proyecto de investigación

Categorías CINE (ISCED)

Manejo de proyectos
Derecho marítimo y marino
Toxicología
Ecología
Conservación y gestión ambiental
Geología marina
Oceanografía física y química
Energía renovable marina
Mecánica y profesiones afines a la metalistería
Seguridad