Pasar al contenido principal
x

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) (Bachelor of Science (Aquaculture) )

Tipo
Doctorado (ISCED 2011 nivel 8)
Idioma

Tailandés

Duración 8 semesters
Costo 25300 Baht/Year

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทย มีแม่น้ำลำคลองสำคัญหลายสายไหลลงสู่อ่าวบ้านดอน ทำให้ชายฝั่งอุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งและการประมง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเล็งเห็น ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจาก เหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก่อตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ โดยใช้ชื่อว่า “โปรแกรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” เป็นแขนงหนึ่งของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นสาขาวิชาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความเฉพาะทางและทันสมัยมากขึ้น และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความสามารถและประสิทธิภาพในการตอบสนองความ ต้องการบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเน้นคุณธรรมจริยธรรม ให้บัณฑิตมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง ยืน

ปรัชญา

“ผลิตบัณฑิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มี ความรู้ทางเทคโนโลยี ความสามารถและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถประยุกต์และพัฒนาความรู้ผสานกับภูมิปัญญาท้อง ถิ่น เพื่อตอบสนองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม”

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี ความสามารถ
  2. เพื่อพัฒนาสังคม และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำอย่างยั่งยืน
  3. ผลิตบัณฑิตที่ศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตIอหนKาที่
  4. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตและพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีระบบจัดการด้าน
  5. เพาะเลี้ยงสัตวน้ำเชิงธุรกิจผสานภูมิปhญญาท้องถิ่นและมีจิตสาธารณะ

จบแล้วทำอะไร?

สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวด้านธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำส่งออก หรือรับราชการในหน่วยงาน สังกัดกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน่วยงานประจำเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมไปถึงภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ

Componentes estructurales
Tesis/Disertación
Entrenamiento de laboratorio
Trabajo práctico/ de campo
Entrenamiento de idioma
Proyecto de investigación

Categorías CINE (ISCED)

Manejo de proyectos
Competencias personales y comunicación
Cultura oceánica
Biología
Biotecnología
Ecología
Conservación y gestión ambiental
Estadística
Acuacultura
Pesquerías