MSc in Subsea Technology

General information

Masterprogram i Undervannsteknologi


Norges petroleumsressurser ligger godt gjemt under havbunnen. Hvordan kan vi utvinne disse ressursene på en så økonomisk og ressursvennlig måte som mulig? Studieprogrammet i undervannsteknologi gir studentene den fremste kompetansen på nettopp dette teknologiske fagfeltet.

Gjennom nesten 40 år har Norge vært ledende innenfor utvikling av ny teknologi for å utvinne petroleumsressurser offshore. I begynnelsen var petroleumsutvinning i stor grad basert på anvendelse av bunnfaste plattformer med brønnhodene plassert oppe på plattformen. I dag anvendes havbunnsbrønner i stadig større grad. Dette medfører store utfordringer med hensyn til utforming, installasjon, drift og vedlikehold av slike anlegg. Norge er i dag ledende i verden innenfor undervannsteknologi.

Studiet er en 2-årig utdanning og bygger på avlagt bachelorgrad eller tilsvarende fra norsk eller utenlandsk lærested. For å sikre tilstrekkelig kvalitet i emner i masterstudiet forutsettes studentene å studere ved IVT-fakultetet, NTNU, i de to første semesterene, mens tredje og fjerde semester enten kan tas ved IVT eller ved HiB/UiB. For studenter som startet sitt studie i Bergen, og som fortsetter i Bergen etter det første året av masterstudiet, vil normalt masteroppgaven utføres i nært samarbeid med lokal/regional industri.

Masterstudiet i undervannsteknologi er 2-årig. Du kvalifiserer deg ved å ha en fullført bachelorgrad innenfor fagområder relatert til undervannsteknologi. Studiet består av tre hovedprofiler:

 • Drift og vedlikehold
 • Undervanns kontrollsystemer
 • Marin undervannsteknologi

Første og andre semester i hver av profilene består av obligatoriske emner. I tredje semester gjennomføres fordypningsprosjekt og valgfrie emner, mens fjerde semester vies i sin helhet til masteroppgaven. 

Studieprogrammet administreres av Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT). Programmet har også et nært samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB). Avhengig av studieretning vil kandidatene uteksamineres fra enten Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk eller Institutt for marin teknikk. Øvrige institutt ved IVT som er sentrale i programmet er Institutt for produktutvikling og materialer , Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk og Institutt for energi og prosessteknikk .

Learning outcome:

Studieprogrammet gir kunnskap om miljømessige og sikkerhetsrelaterte aspekter ved slike systemer. Utdanningen skal gi kunnskap og ferdigheter slik at kandidatene kan delta aktivt i arbeidet med å utvikle framtidens undervannsteknologi.

I tillegg skal programmet gjennom sin tverrfaglighet sikre at studenter med ulik bakgrunn gis en felles plattform for hele området undervannsteknologi, en felles forståelse og et felles begrepsapparat med sikte på å gjøre dem i stand til å kommunisere og samarbeide effektivt.

Jobbmuligheter. Petroleumsvirksomheten har vært, og vil i mange år fortsette å være, bærebjelken i Norges verdiskapning. En stor del av olje- og gassforekomstene som ennå ikke er utnyttet på norsk sokkel krever svært avanserte metoder og utstyr for å kunne utvinnes på en økonomisk og miljømessig optimal måte. Med en mastergrad i undervannsteknologi stiller du meget sterkt i en bransje hvor din ekspertise er meget etterspurt. 

Objective:

Studieprogrammet har som overordnet læringsmål å gi studentene en fordypning på området undervannsteknologi innenfor sine respektive fagfelt. Studieprogrammet skal gi grunnleggende kunnskap om undervannsteknologi. Ut fra dette grunnlaget gir utdanningen mulighet til videre fordypning.

Contact Person: Faculty Contact (studier@ivt.ntnu.no)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0715 - Machinery and operators", "0716 - Naval engineering", "0724 - Oil, gas and mineral resources", "0731 - Marine spatial planning

Venue

Venue: NTNU Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway

Application

Open from
1 Jan 2016 to 15 Apr 2017

Cost:

Semesteravgiften betales til Studentsamskipnaden i Trondheim. Semesteravgiften er på 510 kroner og finansierer blant annet studentenes velferdstilbud.


Prerequisites:

For opptak til hovedprofil Drift og vedlikehold kreves det at studenten har bachelorgrad innen undervannsteknologi, maskinteknikk, kybernetikk/automatisering, elkraft eller tilsvarende. Se liste i avsnittet under. For opptak til hovedprofil Marin undervannsteknologi kreves det at studenten har bachelorgrad fra marinteknisk linje. Det forutsettes at søkerne har de nødvendige kunnskaper i matematikk, statistikk og mekanikk. Minimum 30 studiepoeng i matematikk og statistikk fra ingeniørhøgskole.

Studenter fra ulike fagdisipliner innenfor teknologi kan tas opp til masterprogrammet, dog med gitte krav til forkunnskaper. Studenter i det ordinære 5-årige studiet i teknologi kan søke opptak til masterprogrammet.


Application Procedure:
 1. Søk opptak via Søknadsweb innen 15. april eller 1. mars hvis du har utenlandsk utdanning. Du kan endre rekkefølgen på studieprogrammene du har registrert frem til 1. juli. Når du har registrert søknaden vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. 
   
 2. Du mottar lenke til følgeskjema i kvitteringsmeldingen. Du må fylle ut og laste opp følgeskjemaet til Søknadsweb sammen med dokumentasjon av utdanningen din. Dette gjør du under Mine søknader -> Mine dokumenter.
   
 3. Har du tatt graden din ved et utenlandsk lærested? Da må du sende egen søknad om faglig godkjenning slik at fakultetene kan vurdere om utdanningen din kvalifiserer for opptak. Du trenger ikke å søke om faglig godkjenning hvis du har tatt graden ved et norsk lærested.
   
 4. Du får svar på søknaden per e-post 17. juli. Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 22. juli.

Qualification

Academic level: Master

Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
120
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.