MSc in Maritime Studies

General information

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία


Η βασική επιδίωξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Ναυτιλία είναι να προετοιμάσει τους αποφοίτους του ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς, να προάγει την επιστήμη μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται και να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. Το καινοτομικό στοιχείο είναι ότι το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές μερικής φοίτησης (part time) και έχει υιοθετήσει το σύστημα των εκπαιδευτικών συμβούλων (tutorial system).

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και απευθύνεται σε φιλόδοξους υποψηφίους που στοχεύουν σε γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη στον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας. Οι ειδικότητες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

 • Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
 • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Διεθνείς Μεταφορές
 • Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Tο πρόγραμμα υιοθέτησε πρόσφατα την χρηματοδότηση της 6μηνης πρακτικής άσκησης των φοιτητών του αποκλειστικά σε ναυτιλιακές εταιρείες σε μία προσπάθεια να τους βοηθήσει στην απόκτηση της πρώτης επαγγελματικής τους εμπειρίας. Επιπλέον, υιοθέτησε το σύστημα της εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης (e-learning) το οποίο απευθύνεται όχι μόνο στους φοιτητές του αλλά και σε άλλους  ενδιαφερόμενους.

Contact Person: Programme Secretariat (nafadmin@unipi.gr)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0312 - Policy and governance", "0413 - Logistics and shipping operational management", "0311 - Maritime economy", "0421 - Marine and maritime law

Venue

Venue: University of Piraeus
Piraeus, Greece

Application


Cost:

Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των φοιτητών περιέχονται είτε στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ είτε κοινοποιούνται έγγραφα ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόµενους. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα δίδακτρα εντός δύο (2) εβδοµάδων από την έναρξη των µαθηµάτων του αντίστοιχου εξαµήνου εκτός από το πρώτο εξάµηνο σπουδών που αυτά πρέπει να καταβληθούν µια εβδοµάδα πριν από την έναρξη των µαθηµάτων.


Prerequisites:

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας που να πιστοποιείται σε επίπεδο C1 & C2  γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Α.Σ.Ε.Π. 


Application Procedure:

Διαδικασία Επιλογής. Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής) του οικείου Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ.

Τα ποσοτικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

 • Βαθμό(οί) πτυχίου(ων).
 • Βαθμό εξετάσεων (π.χ. GMAT, GRE, TOEFL, Proficiency, εσωτερικών εξετάσεων, κ.α.).
 • Άλλα κριτήρια, ανάλογα με το ΠΜΣ.

Τα ποιοτικά κριτήρια περιλαμβάνουν:

 • Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
 • Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.
 • Γνώση ξένης γλώσσας που απαιτείται από το συγκεκριμένο ΠΜΣ. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών.
 • Συνέντευξη.
 • Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή από εργοδότη σε φάκελο κλειστό από το συστήνοντα.
 • Άλλα κριτήρια, ανάλογα με το ΠΜΣ.

Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (μόρια, συντελεστές κ.λπ.) ή συμπληρωματικά κριτήρια, καθορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος ή της ΕΔΕ και περιγράφονται με λεπτομέρεια στον Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου ΠΜΣ. Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ, τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υποψηφίους. Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

 • Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατ’αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
 • Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από τη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ.
 • Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.
 • Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που θα κριθεί απαραίτητο.
 • Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ.

1. Έντυπη Αίτηση
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
3. Πρωτότυπη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου
4. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής ή βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών
5. Επικυρωμένο αποδεικτικό της αγγλικής γλώσσας
6. Βιογραφικό σημείωμα
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (Υπόδειγμα)
8. Βεβαιώσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
9. Επικυρωμένο αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, (εάν υπάρχει)
10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Υπόδειγμα)
12. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για την υποψηφιότητα θα αξιολογηθεί θετικά


Grant Opportunities:

Το Πρόγραµµα µπορεί να παρέχει έναν αριθµό υποτροφιών σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, σύµφωνα µε απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ. Οι υποτροφίες µπορεί να καλύπτουν µέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καµία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. 

Qualification

Academic level: Master

Assessment:

Η τελική αξιολόγηση στα επιµέρους µαθήµατα του ΠΜΣ κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται µε εξετάσεις. Στον τελικό βαθµό µπορεί να συνυπολογίζεται κατά την κρίση του διδάσκοντος µε στάθµιση ο βαθµός σε ενδεχόµενη υποχρεωτική ή προαιρετική εργασία στο πλαίσιο του µαθήµατος. Κάθε διδάσκων αποφασίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τον κοινοποιεί στους φοιτητές εγγράφως µε την έναρξη του µαθήµατος.

Η αξιολόγηση της µεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή γίνεται από τριµελή επιτροπή, εκ της οποίας τουλάχιστον δύο (2) µέλη, στα οποίασυµπεριλαµβάνεται και ο επιβλέπων καθηγητής, πρέπει να είναι µέλη ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου ή Οµότιµοι Καθηγητές σχετικοί µε το αντικείµενο ή µέλη ∆ΕΠ των συµµετεχόντων Τµηµάτων σε περίπτωση ∆ιαπανεπιστηµιακού ΠΜΣ.


Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
120
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.