MSc in Aquatic Ecology

General information

Master Akvatisk Økologi


Hvorfor studiet? Klimaendringer påvirker miljøet globalt. Dersom du er interessert i å bidra til å forvalte naturen på en bærekraftig måte og/eller bidra til forskning på effektene av miljøendringene kan dette studiet være noe for deg. Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Telemark.

Akvatisk økologi er et felles masterstudium som tilbys av institutt for naturvitenskapelige fag (NatVit) ved Universitetet i Agder (UiA) og institutt for natur-, helse- og miljøvernfag (INHM) ved Høgskolen i Telemark (HiT) i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Flødevigen i Arendal. Studiet har to spesialiseringer; Marin økologi (UiAKristiansand) og Ferkvannsøkologi (HiT/Bø).

I både Ferskvannsøkologi og Marin Økologi inngår minst 90 studiepoeng (sp) spesialisering; minst 30 sp i valgt studieretning og 60 sp mastergradsoppgave (Tabell 1). Emnene Natural Science Methods (10 sp)og Vanntema er obligatoriske for begge studieretningene. De resterende 10 sp i 1. semester velges innen ulike masteremner gitt ved Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag ved HiT. Relevante emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan også inngå i studiet.

I tillegg til forelesninger, legges det vekt på laboratorie- og feltorientert undervisning. Det blir også satt krav til selvstendig arbeid fra studentenes side, da undervisningen i utstrakt grad er basert på presentasjoner, oppgaveløsinger og problembasert læring. Digitale læringsformer kan også være aktuelt. Så langt mulig blir undervisningen i de enkelte emnene gjennomført intensivt basert på ukesmoduler. Det gir en mer fleksibel studiesituasjon for studentene med hensyn til oppgavearbeid. De fleste emner undervises på engelsk.

Oppbygging. Første semester foregår undervisningen ved HiT, Bø i Telemark. Andre semester velges spesialisering i enten Ferskvannsøkologi eller Marin økologi. Ferskvannsøkologi tilbys ved HiT og Marin økologi tilbys ved UiA i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Flødevigen.

Minst 90 studiepoeng spesialisering inngår både i Ferskvannsøkologi og Marin økologi. Emnene Natural Science Methods (10sp) og Vanntema (10sp) er obligatorisk for begge studieretningene. Masteroppgaven har et omfang på 60sp.

Obligatorisk emne - spesialisering marin økologi 

 • Natural Science Methods
 • Vanntema
 • Applied Molecular Genetics
 • Fisheries Oceanography
 • Environmental Processes and Global Change, Managing Coastal and Marine Environments
Learning outcome:

Etter fullført studium skal studenten:

 • ha avansert kunnskap innen ferskvannsøkologi eller marin økologi.
 • ha inngående kunnskap om sentrale prosesser, vitenskapelige teorier og metoder knyttet til akvatisk økologi.
 • kunne anvende tilegnet kunnskap på nye felter og problemstillinger innenfor fagområdet akvatisk økologi.
 • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet akvatisk økologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • kunne bruke relevante metoder til forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • kunne gjennomføre og formidle et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye fagområder.
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid.
 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner ,både med spesialister og til allmennheten.
 • kunne bidra til nytenking i innovasjonsprosesser.

Jobbmuligheter. Mastergrad i akvatisk økologi kvalifiserer til vannfaglige stillinger både i offentlig og privat sektor, for eksempel forvaltning i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene, i privat oppdrags- og utredningsvirksomhet, innenfor havbruksnæringen eller i miljøforskningsinstitutter og i industrien. Med ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning ut over mastergraden blir du kvalifisert til å undervise både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Videre studier. Mastergraden kvalifiserer også til videre studier (ph.d) ved HiT og ved andre norske eller utenlandske universiteter/institutter.

Objective:

Du tilbys emner innen marin økologi, genetikk, fysiologi og molekylærbiologi. Du kan også velge emner i ferskvannsøkologi og terrestrisk økologi med mulige veiledere fra UiA og HiT. 

Contact Person: Ingebjørg Aase (ingebjorg.aase@uia.no)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0511 - Biology", "0521 - Ecology", "0522 - Conservation and environmental management", "0831 - Fisheries

Venue

Venue: University of Agder (Contact University)
Kristiansand, Norway

Første semester foregår undervisningen ved HiT, Bø i Telemark. Andre semester velges spesialisering i enten Ferskvannsøkologi tilbys ved HiT  eller Marin økologi tilbys ved UiA i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Flødevigen. 

Application

Open from
1 Mar 2017 to 15 Apr 2017

Cost:

Studentavgiften: pt kr 745,- per semester.


Prerequisites:

Søknad sendes gjennom  Søknadsweb ved HiT. 
Bachelorgrad (180 studiepoeng) med minimum 80 sp fordypning i biologi, andre naturvitenskapelige fag eller tilsvarende realkompetanse. Karakterkravet for opptak er et snitt på C fra bachelorgraden.

Anbefalt forkunnskap
Det er en fordel å ha akvatisk økologi som en del av bachelorgraden. Du bør også ha tilfredsstillende engelskkunnskaper da deler av undervisningen vil bli gitt på engelsk. 


Application Procedure:

Opptakskrav. Opptakskrav til de ulike master- og påbyggingsstudier er beskrevet på informasjonssiden for hvert enkelt studieprogram, med link til utvidede regler der det gjelder.

Søknadsfrist

1. mars: Opptak til studier med oppstart august for søkere faller under følgende kategorier:

 • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden
 • Søkere fra EU til engelskspråklige masterprogram
 • Søkere som har dokumentert behov for tidlig opptak/forhåndsløfte
 • Søkere som søker på bakgrunn av realkompetanse
 • Søkere som søker om spesiell vurdering (opptak utenom poengreglene)

15. april: Opptak til de fleste studier med oppstart august, med unntak av noen studier. Informasjon om avvikende søknadsfrister finnes på studiets informasjonsside.

1. desember:

 • Opptak til studier med oppstart januar.
 • Søknadsfrist for søkere fra land utenfor EU, oppstart i august

Søknadsprosessen

Sjekkliste - opptaket steg for steg

Ved Universitetet i Agder søker man opptak til 2-årig master, halvårsstudier og påbyggingsstudier gjennom SøknadsWeb. Femårige master søkes gjennom Samordna Opptak.

Opptak til 2-årig master i utøvende musikk følger Musikkopptaket sine frister og søknadsopplegg.

Søknadsweb. Alle studier som ikke er lagt ut på Samordna Opptak skal søknadsprosessen gå gjennom SøknadsWeb. Vi opererer ikke med papirsøknader.

Du logger deg på søknadsweb med personnummer og pin. Første gang du logger på lager du en pinkode som du senere bruker. Skulle du glemme denne kan du be om å få en ny tilsendt den registrerte epostadressen.

Søknad sendes gjennom Søknadsweb ved HiT.

Opptakskrav. Søknad sendes gjennom  Søknadsweb ved HiT. 

Bachelorgrad (180 studiepoeng) med minimum 80 sp fordypning i biologi, andre naturvitenskapelige fag eller tilsvarende realkompetanse. Karakterkravet for opptak er et snitt på C fra bachelorgraden.

Anbefalt forkunnskap. Det er en fordel å ha akvatisk økologi som en del av bachelorgraden. Du bør også ha tilfredsstillende engelskkunnskaper da deler av undervisningen vil bli gitt på engelsk. 

Qualification

Academic level:

Assessment:

Mange emner har semesteroppgaver, feltrapporter og/eller lab-rapporter som en del av vurderingen, evt. i tillegg til slutteksamen. I masterløpet inngår to obligatoriske muntlige presentasjoner (progress 1 og 2). Her skal studentene legge frem oppgavene sine i et forum som består av faglig personale og andre mastergradsstudenter. Etter at mastergradsoppgaven er levert og vurdert, blir det holdt muntlig sluttprøve knyttet til oppgaven. Karakteren på mastergradsoppgaven blir fastsatt etter den muntlige prøven.


Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
120
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.