Advanced MSc in Maritime Science

General information

MNM Master in de Maritieme Wetenschappen


Belangrijk om aan te geven is dat de opleiding reeds heel lang bestaat en destijds niet is tot stand gekomen op vraag van de universiteit, maar op initiatief van de Vlaamse haven- en transportwereld. De bedrijven hebben de doorslaggevende inbreng gehad in de samenstelling van het curriculum. Ook nu nog worden zij geregeld geconsulteerd over het programma, o.m. via de Begeleidingsgroep, maar ook in de vele andere contacten. Desondanks is de opleiding maritieme wetenschappen geen beroepsopleiding, maar wil zij bijdragen tot een brede visievorming voor mensen die nadien topfuncties in de haven-, maritieme en transportwereld vertegenwoordigen.
Het studieprogramma van de opleiding is gericht op personen die interesse vertonen in het maritieme transport. De master-na-masteropleiding streeft ernaar een wetenschappelijke en praktijkrelevante opleiding te bieden, met aandacht voor de drie grote pijlers van het maritieme gebeuren, namelijk de economische, juridische en technische pijler. De vraag naar dit soort kennis vanuit de markt primeert.
Gezien het multidisciplinaire karakter van het maritieme transportgebeuren richten de masteropleidingen zich niet enkel tot economisten of juristen, maar bijvoorbeeld ook tot nautici en beleidsanalisten. Ook bij personen die reeds in het beroepsleven staan, bestaat vaak de noodzaak de maritieme horizon te verbreden. 
De opleidingen bieden een belangrijke toegevoegde waarde aan personen met een uitgesproken interesse voor de haven-, maritieme en transportwereld. De opleidingen zijn in die zin een belangrijke troef naar tewerkstelling in de maritieme sector, ongeacht of de student een loopbaan in de economische dan wel juridische, nautische of publieke sfeer ambieert.
De master-na-master in de martieme wetenschappen profileert zich t.o.v. de andere, gelijkaardige academische opleidingen door een bewuste brede vorming in het domein van economie, recht en techniek te combineren met het aanbieden van eenruime waaier van keuzeopleidingsonderdelen en seminaries, die toelaten het programma op maat van de student in te richten, en die bovendien inspelen op recente ontwikkelingen in de sector. Hiermee sluiten de opleidingen ook heel nauw aan op de vragen naar kwalificaties die vanuit het relevante maritieme beroepenveld worden gesteld.
De opleiding richt zich ook in eerste instantie op pas afgestudeerden, met master-diploma of gelijkwaardig diploma, die in essentie een Nederlandstalige maritieme opleiding willen volgen. Vanuit de lokale Belgische en Nederlandse havenwereldbestaat voor dit soort opleiding een uitgesproken vraag.
In Antwerpen valt de opleiding onder de hoede van het Departement Transport en Ruimtelijke Economie, dat één van de 10 departementen is binnen de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen. Het Departement draagt de verantwoordelijkheid voor onderzoek en dienstverlening op het terrein van transport en ruimtelijke economie.  Op het vlak van onderwijs is het departement verantwoordelijk voor de afstudeerrichting transport en logistiek, binnen het masterprogramma handelsingenieur en voor de master-na-masteropleidingen maritieme wetenschappen (Universiteit Antwerpen en interuniversitair) en zee- en vervoerrecht. 

Binnen de colleges worden geregeld gastsprekers uit de sector ingeschakeld, en bij de opdrachten voor seminaries en in de Masterproef wordt contact met de sector in brede zin aangemoedigd.
Binnen de opleiding wordt binnen de verschillende paperopdrachten en deMasterproef het opzetten van eigen onderzoek en toepassen van onderzoeksmethoden vormgegeven. 

Verplichte opleidingsonderdelen

 • Operationele aspecten van maritiem transport
 • Logistiek en expeditie
 • Algemene transporteconomie
 • Maritiem recht
 • Maritieme en haveneconomie
 • Maritiem- en transportverzekeringsrecht
 • Transportrecht
 • Vervoerbeleid
Learning outcome:
 1. De master heeft inzicht in de actuele wetenschappelijke kennis in het domein van de maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijfskunde alsook relevante transport-juridische domeinen en begrijpt de relevantie ervan binnen de maatschappij en de vervoer- en havenwereld.
 2. De master is in staat om op een systematische manier nationale en internationale bronnen en wetenschappelijke literatuur over een specifiek transport-economisch vraagstuk alsook relevante transport-juridische domeinen kritisch te selecteren, te verwerken en te synthetiseren in eigen onderzoeksacties.
 3. De master is in staat om vanuit zijn wetenschappelijke referentiekaders concrete bedrijfsgerichte transport-economische probleemdomeinen alsook relevante transport-juridische probleemdomeinen te omschrijven en creatieve, haalbare oplossingen en beleidsadviezen volgend uit eigen onderzoek en analyse voor te stellen, te beargumenteren en te implementeren.
 4. De master beschikt over gevorderde communicatieve en sociale vaardigheden om op management-niveau te kunnen functioneren in maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijven.
 5. De master is in staat om efficiënt en effectief in een internationaal of multicultureel team samen te werken en er de leiding te voeren.
 6. De master kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend en overtuigend communiceren en rapporteren aan vakspecialisten op een academisch niveau, onder meer over eigen onderzoeksresultaten.
 7. De master is in staat de eigen wetenschap op een kritische manier te bevragen vanuit een multidisciplinaire invalshoek en integreert ethische aspecten in zijn beleidsadviezen, die uit literatuuronderzoek of eigen analyse voortvloeien.
 8. De master heeft inzicht in de huidige maatschappelijke (inter)nationale ontwikkelingen (duurzaamheid, globalisering, enz.) en kan de impact ervan inschatten op het functioneren van organisaties in de brede maritieme, haven- en transportsector.

Afgestudeerden van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen zullen in hun beroepsleven diverse rollen moeten vervullen. De beroepsrollen ‘analyzer’, ‘coordinator’, ‘communicator’ zijn de basisrollen. Ze zullen eerst aan bod komen in de opleiding. De drie andere rollen worden verder uitgewerkt op masterniveau. Aan elk van de beroepsrollen worden een of meer kerncompetenties van de opleidingen gekoppeld.

 • een analyzer kan op een methodologisch correcte wijze data opzoeken, ordenen en wetenschappelijk analyseren.
 • een coordinator heeft het organisatietalent om verschillende middelen bij elkaar te brengen om een effectieve taakuitvoering te realiseren.
 • een creator is in staat om nieuwe ideeën te distilleren uit de brede stroom van informatie en inzichten die in de organisatie aanwezig is.
 • een communicator kan op een heldere wijze zijn ideeën overbrengen.
 • een inspirer kan een publiek op een enthousiaste wijze overtuigen van een boodschap.
 • een strategist heeft een synthesevermogen dat hem in staat stelt verschillende zaken samen te brengen op een ethisch correcte wijze, waarbij het ruime geheel altijd voor ogen wordt gehouden. Hij is een systemisch denker met aandacht voor de ruimere omgeving.

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0311 - Maritime economy", "0312 - Policy and governance", "0413 - Logistics and shipping operational management", "0421 - Marine and maritime law

Venue

Venue: University of Antwerp
Antwerp, Belgium

Application


Cost:

230 euro + 16,6 euro/studiepunt

Meer informatie


Prerequisites:

Rechtstreeks:

 • diploma van master in de economische wetenschappen
 • diploma van master in de toegepaste economische wetenschappen (bedrijfskunde, economisch beleid, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica)
 • diploma van master in de sociaal-economische wetenschappen

Mits voorbereidingsprogramma

 • andere masterdiploma's

Application Procedure:

Je gebruikt de online aanmelding als je:

 • voor de eerste keer aan de Universiteit Antwerpen inschrijft
 • opnieuw wil inschrijven na een onderbreking van tenminste één academiejaar na je laatste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen
 • In alle andere gevallen gebruik je de herinschrijving in je SisA selfservice.

Voor de inschrijving voor een postgraduaat heb je de volgende documenten nodig:

 • Een toetredingsovereenkomst, te bekomen via de online aanmelding. Voor de keuze van de inschrijving maak je de volgende selectie: "Diplomacontract --> Postgraduaat --> Postgraduaat X --> Postgraduaat X " (waar X staat voor de betrokken opleiding).
 • Een kopie van je identiteitskaart
 • Een digitale foto (.jpg formaat, max 100kb).

Qualification

Academic level: Master

Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
60
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.