Advanced master of Maritime and Transport Law

General information

Master-na-master in het zee- en vervoerrecht


De Master Zee- en Vervoerrecht biedt je in de eerste plaats een grondige kennis op het vlak van de juridische de aspecten van het maritieme transport. Naargelang je eigen interesses kan je ook de focus meer leggen op logistieke elementen, beleidselementen of multimodaal transport.

Het studieprogramma van de opleiding is gericht op personen met belangstelling voor het maritieme transport. De Master na Master-opleiding streeft ernaar een wetenschappelijke en praktijkrelevante opleiding te bieden, met aandacht voor de drie grote pijlers van het maritieme gebeuren, namelijk de juridische, maar ook de economische en technische pijler. De vraag naar dit soort kennis vanuit de markt primeert.

Het cursuspakket bestaat uit een aantal verplichte juridische en economische cursussen. Daarnaast vult de student zijn pakket aan met een aantal keuzeopleidingsonderdelen. De in te dienen masterproef behoort tot de sfeer van het zee- en vervoerrecht.

Verplichte opleidingsonderdelen

 • Operationele aspecten van maritiem transport
 • Maritiem recht
 • Maritiem- en transportverzekeringsrecht
 • Maritieme en haveneconomie
 • Privaatrechtelijke vraagstukken inzake Transport- en maritiem recht
 • Seminarie Maritieme rechtspraktijk
 • Sociaalrechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem recht
 • Transportrecht
Learning outcome:

Beroepsrollen: Afgestudeerden van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen zullen in hun beroepsleven diverse rollen moeten vervullen. De beroepsrollen ‘analyzer’, ‘coordinator’, ‘communicator’ zijn de basisrollen. Ze zullen eerst aan bod komen in de opleiding. De drie andere rollen worden verder uitgewerkt op masterniveau. Aan elk van de beroepsrollen worden een of meer kerncompetenties van de opleidingen gekoppeld.

 • een analyzer kan op een methodologisch correcte wijze data opzoeken, ordenen en wetenschappelijk analyseren.
 • een coordinator heeft het organisatietalent om verschillende middelen bij elkaar te brengen om een effectieve taakuitvoering te realiseren.
 • een creator is in staat om nieuwe ideeën te distilleren uit de brede stroom van informatie en inzichten die in de organisatie aanwezig is.
 • een communicator kan op een heldere wijze zijn ideeën overbrengen.
 • een inspirer kan een publiek op een enthousiaste wijze overtuigen van een boodschap.
 • een strategist heeft een synthesevermogen dat hem in staat stelt verschillende zaken samen te brengen op een ethisch correcte wijze, waarbij het ruime geheel altijd voor ogen wordt gehouden. Hij is een systemisch denker met aandacht voor de ruimere omgeving.

 

Objective:

1. De master heeft inzicht in de actuele wetenschappelijke kennis in het domein van het maritieme en transportgerelateerd recht alsook relevante domeinen van de maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijfskunde en begrijpt de relevantie ervan binnen de maatschappij, de maritieme alsook vervoerswereld.

2. De master is in staat om op een systematische manier nationale en internationale bronnen en wetenschappelijke literatuur over een specifiek transport-juridisch vraagstuk kritisch te selecteren, te verwerken en te synthetiseren in eigen onderzoeksacties.

3. De master is in staat om vanuit zijn wetenschappelijke referentiekaders concrete bedrijfsgerichte transport-juridische probleemdomeinen alsook relevante domeinen van de maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijfskunde te omschrijven en creatieve, haalbare oplossingen volgend uit eigen onderzoek en analyse voor te stellen en te beargumenteren.

4. De master beschikt over gevorderde communicatieve en sociale vaardigheden om te kunnen functioneren en de leiding te voeren in onder andere de juridische afdeling van maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijven, of zelfstandig te kunnen functioneren in de maritieme advocatuur.

5. De master is in staat om efficiënt en effectief in een internationaal of multicultureel team samen te werken en er de leiding te voeren.

6. De master kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend en overtuigend communiceren en rapporteren aan vakspecialisten op een academisch niveau, onder meer over eigen onderzoeksresultaten.

7. De master is in staat de eigen wetenschap op een kritische manier te bevragen vanuit een multidisciplinaire invalshoek en integreert ethische aspecten in zijn juridische adviezen, die uit literatuuronderzoek of eigen analyse voortvloeien.

8. De master heeft inzicht in de huidige maatschappelijke (inter)nationale ontwikkelingen (duurzaamheid, globalisering, enz.) en kan de impact ervan inschatten op het functioneren van het juridisch gebeuren in de brede maritieme, haven- en transportsector.

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0421 - Marine and maritime law

Venue

Venue: Universiteit Antwerpen
Antwerp, Belgium

Application


Cost:

 230 euro + 16,6 euro/studiepunt

Meer informatie over studiegeld 2016-2017


Prerequisites:

Rechtstreeks

 • diploma van master in de economische wetenschappen
 • diploma van master in de toegepaste economische wetenschappen (bedrijfskunde, economisch beleid, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica)
 • diploma van master in de sociaal-economische wetenschappen
 • diploma van master in de rechten

Mits voorbereidingsprogramma: andere masterdiploma's


Application Procedure:

Je gebruikt de online aanmelding als je:

 • voor de eerste keer aan de Universiteit Antwerpen inschrijft
 • opnieuw wil inschrijven na een onderbreking van tenminste één academiejaar na je laatste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen
 • In alle andere gevallen gebruik je de herinschrijving in je SisA selfservice 

Voor de inschrijving voor een postgraduaat heb je de volgende documenten nodig:

 • Een toetredingsovereenkomst, te bekomen via de online aanmelding. Voor de keuze van de inschrijving maak je de volgende selectie: "Diplomacontract --> Postgraduaat --> Postgraduaat X --> Postgraduaat X " (waar X staat voor de betrokken opleiding).
 • Een kopie van je identiteitskaart
 • Een digitale foto (.jpg formaat, max 100kb)

Qualification

Academic level: Master

Assessment:

Aan de hand van verschillende paperopdrachten en je Masterproef zet je je eigen onderzoek op en leer je onderzoeksmethoden toepassen.Binnen de colleges nodigen we geregeld gastsprekers uit de sector uit, en bij de opdrachten voor seminaries en in de Masterproef wordt contact met de sector in brede zin aangemoedigd.
 


Qualification: Master of Law

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
60
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.