MSc in Marine Technology and Science

General information

Διατμηματικo Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη


Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) σε Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη καλύπτει την ανάγκη για ειδικευμένες σπουδές σε ένα τομέα ζωτικής σημασίας για τη χώρα, είναι δε το μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης, πεδίο που αναφέρεται σε τρεις  επιμέρους επιστημονικές περιοχές: Ναυτική ΤεχνολογίαΘαλάσσια και Παράκτια ΤεχνολογίαΘαλάσσια Επιστήμη.

Σκοποί του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  • Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης που είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.  
  •  Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.  
  • Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) τουλάχιστον μαθήματα του ΠΜΣ, καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακή εργασία. Τα εννέα (9) τουλάχιστον από τα δώδεκα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα τρία (3) το πολύ κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Η κανονική διάρκεια σπουδών για απόκτηση του ΜΔΕ υποδιαιρείται σε τρία εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση των υποχρεωτικών και μέρους ή όλων των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων βάσης και ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής και το τρίτο στη παρακολούθηση των ενδεχόμενων υπολειπόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας.

Contact Person: Prof. S. A. Mavrakos (mavrakos@naval.ntua.gr)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0712 - Environmental protection technology", "0713 - Offshore and renewable energy", "0715 - Machinery and operators", "0724 - Oil, gas and mineral resources", "0731 - Surveying", "0732 - Near- and offshore constructions", "0716 - Naval engineering", "1022 - Safety

Venue

Venue: National Technical University of Athens
Athens, Greece

Application


Prerequisites:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ ή ομοταγών ισοτίμων και αναγνωρισμένων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ισοτίμων και αναγνωρισμένων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής κυρίως θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης σε ποσοστό το οποίο θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Τέλος, γίνονται επίσης δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών, ως ο νόμος ορίζει. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.  Ειδικότερα, οι Έλληνες υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 


Application Procedure:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 11 Ιουλίου 2014 στη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Νέα Κτίρια Μηχανολόγων – Ναυπηγών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου):

  1. Αίτηση σε Ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη Γραμματεία ή στο δικτυακό τόπο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε «Ναυτική & Θαλάσσια Τεχνολογία & Επιστήμη»: www.naval.ntua.gr. (ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤ. ΠΡΟΓΡ. 17oς ΚΥΚΛΟΣ.doc
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Ιούλιο του 2014.
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  για όλους όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνουν ή αν ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία.
  6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
  7. Δύο συστατικές επιστολές.

Qualification

Academic level: Master
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.