MSc Coastal Management

General information

ΠΜΣ Διαχείριση παράκτιων περιοχών


Since the Academic year 2001-02, the Department of Marine Sciences has been running an one-year MSc Course Program on "Integrated Coastal Zone Management". To date, there have been more than 160 graduates.

The course runs in collaboration with scientists of the Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) and theFisheries Research Institute (FRI). The course objective is to provide graduates with the scientific expertise required to successfully deal with problems related to Integrated Coastal Management, focusing on the ecological and physical processes, ecosystem degradation/restoration, the sustainable management of biological resources, Climate Change impact and geo-hazard risk assessments and the sustainable development of the Coastal Zone.

Course modules: The MSc program is structured as a two-semester program of modules, containing also an MSc Dissertation. It consists of a core of mandatory modules, as well as options.

First Semester
  Mandatory modules ECTS
1 Coastal Ecology and Biodiversity 6
2 Coastal Oceanography and Climate Change 6
3 Coastal and Marine Pollution 6
4 Coastal Geo-Hazards 6
5 Coastal and Marine Geo-Informatics 6
     
Second Semester
  Mandatory modules ECTS
1 Management of Biological Resources and Sustainable Development 6
2 Integrated Coastal zone management 6
  Options (1 of 4)  
1 Quantitative analysis of environmental data 6
2 Fisheries and aquaculture 6
3 International and European policies and legislation for coastal management 6
4 Operational oceanography and hydro-acoustics 6
  MSc Dissertation 12
  Total ECTS 60

Αντικείμενο του μονοετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΖ). Για το σκοπό αυτό παρέχονται μαθήματα και διαλέξεις σε θεματικές ποιότητας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οικονομικών περιβάλλοντος, ενώ μελετάται εκτενώς το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την Παράκτια Ζώνη.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης είναι δύο εξάμηνα. Το κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εκπαιδευτικές εβδομάδες. Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις συνοδεύονται από εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου στην παράκτια ζώνη και εκπαιδευτικούς πλόες με το ερευνητικό σκάφος Αμφιτρίτη του Τμήματος . Αναλυτικά μελετώνται:

 • Οι φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του παράκτιου περιβάλλοντος
 • Η ορθολογική διαχείριση των παράκτιων πλουτοπαραγωγικών πόρων (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες)
 • Η δυνατότητα καταγραφής, αντιμετώπισης και διαχείρισης θεμάτων ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος
 • Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών, όπως Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στη μελέτη της παράκτιας ζώνης
 • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο παράκτιο περιβάλλον
 • Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών προσέγγισης και κατανόησης των διεργασιών του παράκτιου περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων χερσαίου και θαλασσίου χώρου
 • Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός μοντέλων ισόρροπης ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης
 • Θέματα θαλάσσιων εφαρμογών, όπως: εκπόνηση οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών, χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών υδροακουστικής και τηλεπισκόπησης με πεδίο εφαρμογής το θαλάσσιο χώρο, και εκπόνηση μελετών υποδομής για υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές.

Πρόγραμμα Σπουδών 2014-2015

Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2
Υδροδυναμική παράκτιων θαλάσσιων περιοχών Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών
Βιογεωχημικές διεργασίες στο παράκτιο περιβάλλον Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές στη διαχείριση παράκτιων περιοχών
Παράκτια μηχανική και δυναμική
Οικονομικά περιβάλλοντος και θαλασσίων πόρων Αλιεία και αλιευτικοί πόροι
Εφαρμογές ποσοτικών μεθόδων στην παράκτια ζώνη Eκπόνηση διατριβής εξειδίκευσης
Οικολογία παράκτιων οικοσυστημάτων
Objective:

Aims

The Integrated Coastal Zone Management (ICZM) postgraduate program aims to provide scientific training through both lectures and hands-on exercises. Its ultimate goals are:

 • To contribute to the development of high-level professionals and researchers.
 • To advance basic and applied research in the coastal/marine environment considering also sustainable development needs.
 • To disseminate expert scientific knowledge to the private and public sectors involved in the ICZM.

Postgraduate students are trained in:

 • the coastal and marine physical, chemical, biological, and geological processes;
 • the sustainable management of living resources, with a particular focus on fisheries and aquaculture;
 • pollutant quantification and the assessment of the quality of the coastal environment;
 • Geographic Information Systems (GIS), the merging of satellite and ‘ground-truth’ data, spatial environmental data analysis and the use/development of ICZM tools;
 • the study of ecological processes in coastal/marine ecosystems, with a focus on eutrophication, biodiversity, primary production, marine food web analysis, and population dynamics;
 • coastal hydrodynamics and morphodynamics and the effects of marine geohazards;
 • ICZM international and European policies and regulation and environmental impact assessment techniques.

In addition, postgraduate students are trained:

 • to use modern environmental data processing methods and multi-criteria methodologies as decision-making tools;
 • in the planning of the Integrated Management of Coastal Areas and River basins, through modeling and the application of novel methods and techniques;
 • the application of innovative methodologies in operational oceanography, hydroacoustics and fisheries management;
 • in the risk assessment of coastal infrastructure.

Graduate studies with economic relevance

With 6,000 islands or islets and more than 13,000 km of coastline, Greece's economy is naturally dependent on maritime activities. The numbers can be overwelming: more that 1/3 of the Greek population lives in the coastal zone, and over 18% of the annual Gross National Product is produced from tourism associated to the marine and coastal environment. The fishing and aquaculture sector yields 284 millions and 345 million euros respectively, while fishing activities secure the employment of more than 37,500 persons and maintain the cultural status of the Aegean archipelago.

Contact Person: Secretariat of Department of Marine Sciences (secr-marine@aegean.gr)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0831 - Fisheries", "0312 - Policy and governance", "0421 - Marine and maritime law", "0532 - Marine Geology", "0511 - Biology", "0522 - Conservation and environmental management", "0521 - Ecology", "0732 - Near- and offshore constructions", "0532 - Physical and chemical oceanography", "0542 - Statistics

Venue

Venue: University of the Aegean
Mytilene, Greece

Department of Marine Sciences
University Hill 81100
Mytilene, Lesvos island

Application


Click here to apply: https://nautilus.aegean.gr/

Cost:

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.500 ευρώ ετησίως.

Υποτροφίες

Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες με κριτήρια την πανεπιστημιακή τους επίδοση και την οικονομική τους κατάσταση. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες στους φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις (α): εισαγωγής στο Τμήμα, και (β): επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους, για τα 3 πρώτα έτη σπουδών.

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η Φοιτητική Μέριμνα και το Γραφείο Διασύνδεσηςανακοινώνουν διάφορες προκηρύξεις υποτροφιών από άλλα κληροδοτήματα και ιδρύματα.


Prerequisites:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μέχρι 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές ετησίως, επί πτυχίω και απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολώνκαι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στις γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.  Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται με προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου. 


Grant Opportunities:

Το Πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει των χρηματοδοτικών δεδομένων του Προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.

Qualification

Academic level: Master

Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
60
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.