MSc in Aquaculture

General information

Máster Universitario de "Acuicultura"


El máster de Acuicultura está dirigido principalmente a los actuales graduados, diplomados o ingenieros técnicos que deseen tener una formación adecuada en acuicultura. Se pretende formar a profesionales en el sector de la acuicultura con un nivel científico alto, un dominio de técnicas multidisciplinarias y responsabilidades de dirección y gestión. Esto implica el desarrollo de las capacidades adecuadas para llevar a cabo investigación, desarrollo e innovación, en los sectores tanto empresarial como público.

El màster d'Aqüicultura s'adreça principalment als actuals graduats, diplomats o enginyers tècnics que vulguin tenir una formació adequada en aqüicultura. Es pretén obtenir els professionals necessaris en el sector de l'aqüicultura amb un nivell científic alt, un domini de tècniques multidisciplinàries i responsabilitats de direcció i gestió. Això implica el desenvolupament de les capacitats adequades per dur a terme recerca, desenvolupament i innovació, en els sectors tant empresarial com públic. Els àmbits en els quals els titulats del màster podrien treballar inclouen, entre d'altres, la producció aqüícola en diferents graus de responsabilitat, creació d'empreses noves, consultories, desenvolupament de projectes a escala estatal o internacional, indústries directament relacionades amb l'aqüicultura (com ara la producció de pinsos, medicaments i vacunes per a peixos), transformació de productes pesquers, comercialització, indústria farmacèutica i també en diverses administracions públiques i departaments d'investigació en l'empresa i el sector públic.

El Máster en Acuicultura ofrece 4 módulos: 3 módulos de formación específica del Máster en Acuicultura obligatorios y 1 módulo de salida. El módulo de orientación de investigación incluye un Prácticum de investigación de 30 créditos. 

Módulos obligatorios del Máster en Acuicultura:

 • Fisiología de las especies de interés en acuicultura- 10 ECTS (UB)
 • Salud y bienestar animal en animales acuáticos - 10 ECTS (UAB)
 • La acuicultura como sector productivo - 10 ECTS (UPC) 
 • Trabajo final de máster – 30 ECTS (Módul de Investigación)

Language(s) of instruction:  Spanish, with some classes and talks in English (approximately 7% of scheduled activities)

English. The master's degree Aquaculture is designed primarily for holders of bachelor's degrees or diplomas or for technical engineers who want to enhance their knowledge of aquaculture. The program seeks to train professionals for the aquaculture sector with a high level of scientific knowledge, a mastery of multidisciplinary techniques and the capacity to assume managerial responsibilities. The program offers students the chance to develop the skills needed to carry out research, development and innovation in the public and private sectors. Postgraduates will be in demand for positions in a number of areas: varying degrees of responsibility in aquaculture production, new business start-ups, consulting firms, project development at the national and international level, aquaculture-related industries including the production of fish fodder, drugs and vaccines, the transformation of fish products, marketing, the pharmaceutical industry, public administration at all levels and research departments in the public and private sectors.

A key element that gives uniqueness and strength to our proposal, is the complementary areas of expertise of the three participating universities. The synergy between them forms a comprehensive proposal covering the range of expertise necessary to understand theaquaculture sector and its needs from the most basic aspects (physiology, pathology, immunology, etc..) To the most applied(interaction with environmental, engineering, production technology, economy). Note that the three universities provide advanced training programs in aquaculture since the 80-90, which supports teaching experience in the area.

The Master in Aquaculture offers 4 modules: 3 specific training modules of the Master in Aquaculture (compulsory) and 1 Research module. The research profile includes a research activities module in aquaculture.

Specific formation modules of the Master in Aquaculture :

 • Physiology of species of interest in aquaculture - 10 ECTS (UB)
 • Animal health and welfare in aquatic animals - 10 ECTS (UAB)
 • Aquaculture as a productive sector – 10 ECTS (UPC)

Research module:

 • Final dissertation – 30 ECTS

Typology. The Master in Aquaculture is a mixed typology: with subjects of specific training, of research and of professionalizing. The subjects are a combination of on site theoretical classes, practical classes in the laboratory, solving problems sessions or informatics, seminars, lectures and authorised works.

This title MASTERS IN AQUACULTURE is a continuation of the Master program being taught from 2006-07. In the previous editionsissued the master has met its goals of training qualified personnel. Today, 43% of students who have completed a predoctoral fellowship received, while 36% are working in a company of aquaculture or related to it.This is an Interuniversity Programme with Universitat Barcelona as its main university, and Universitat Autònoma de Barcelona & Universitat Politècnica de Catalunya

Students can take the TFM at foreign institutions through support specific ERASMUS masters (http://www.ub.edu/biologia/org/rels_inter.htm ). Besides the Master of Aquaculture has a specific agreement for Erasmus student exchange between Universitée Pierre et Marie Curie Paris (http://www.upmc.fr/ ) and the University of Barcelona set to exchange students and Master of Aquaculture Master Marine Biology of the aforementioned French University

English site

Learning outcome:

Generic competences

 • The ability to analyse, summarize and write documents and interpret professional and scientific protocols in the various specialized areas of aquaculture.
 • Expertise in the use of information and communication technologies and awareness of the importance of debate and teamwork, interpersonal communication and responsibility.
 • The ability to design experiments and apply scientific methods, which provides the sufficient autonomy to take part in scientific and technological collaborations and projects.

Specific competences

 • The ability to understand and select the appropriate nutritional, feeding and reproduction parameters to ensure a good quality product in aquaculture.
 • The ability to identify how systems of aquaculture production function and evaluate their impact on the environment, maintaining the health and well-being of the animals and giving priority to preventive rather than therapeutic strategies.
 • Capacity to design installations and define handling programs for an aquaculture farm, taking into account biological, physical and economic constraints, and ability to take decisions concerning the management and maintenance of the installations.

Competències generals

 • Capacitat per analitzar, sintetitzar o redactar documents i interpretar protocols de caràcter professional i científic en els diferents àmbits especialitzats de l'aqüicultura.
 • Capacitat per adquirir domini de les tecnologies de la informació i la comunicació i apreciar la importància del debat i treball en equip, la comunicació interpersonal i la responsabilitat.
 • Capacitat per dissenyar experiments i aplicar mètodes científics que permetin desenvolupar una autonomia suficient per participar en col·laboracions i projectes científics o tecnològics.

Competències específiques

 • Capacitat per conèixer i escollir els paràmetres de nutrició, creixement i reproducció adequats per obtenir un producte de bona qualitat en aqüicultura.
 • Capacitat per identificar les bases de funcionament dels sistemes de producció aqüícola i avaluar-ne les repercussions sobre el medi ambient, mantenint la salut i el benestar dels animals, i prioritzant l'estratègia de prevenció més que de teràpia.
 • Capacitat per dissenyar les instal·lacions i definir programes de maneig d'una explotació aqüícola d'acord amb els condicionants biològics, físics i econòmics disponibles, i prendre decisions tècniques en gestió i manteniment del centre.
Objective:
 • To gain an understanding of production, sustainability and responsibility in aquaculture.
 • To acquire knowledge of the latest developments in the nutrition, metabolism and growth of aquaculture species, focusing on theoretical issues and potential applications for enhanced product quality.
 • To gain an understanding of the current state of knowledge in the immunology and pathology of fish species important in aquaculture, using the tools needed for diagnosis, treatment and prevention of disease and understanding the interaction of aquaculture and the environment.
 • To understand the basic design criteria and engineering principles needed to set up and manage a successful aquaculture system, as well as the principles underlying the technical and business management of an aquaculture company and how to market the product.
 • To acquire the skills, knowledge and tools to undertake research in public and private research centres.

 

 • Adquirir los conocimientos en acuicultura basados ​​en la producción, la sostenibilidad y la responsabilidad
 • Conocer los avances en nutrición, metabolismo y crecimiento en especies acuícolas, haciendo hincapié tanto en los conocimientos teóricos como en las posibles aplicaciones en la mejora de la calidad del producto
 • Conocer el estado actual del conocimiento inmunológico y patológico en especies de interés para la acuicultura, mediante las herramientas necesarias para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades, además de conocer la interacción de la acuicultura y el medio ambiente
 • Entender los criterios de diseño y los fundamentos de ingeniería necesarios para promover o gestionar de manera viable un sistema de acuicultura, y las bases de organización de una empresa tanto en lo referente a los aspectos técnicos como a los de gestión empresarial y de mercado
 • Adquirir las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollar investigación en acuicultura en centros públicos y privados
Contact Person: Dra. Maria Isabel Navarro (Coordinadora) (aquicultura@ub.edu)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0831 - Aquaculture", "0511 - Biology", "0512 - Toxicology", "0841 - Veterinary sciences

Venue

Venue: University of Barcelona
Barcelona, Spain

Application

Open from
1 Feb 2017 to 15 Jun 2017

Cost:

PAYMENT FOR PRE-ENROLMENT. In the process of pre-enrolment for this course, 30.21€ must be paid.

Fees:

 • Pre-enrolment: 30,21€
 • Price/credit for students from the European Union, European Economic Chord (Iceland, Liechtenstein and Norway), Switzerland and Andorra: 46,50€
 • Price/credit for foreign students without permission for more than one academic year residence: 82€

Other fees:

 • Validation study (international students): 218,15€
 • Management transcript: 69,80€
 • Learning support service: 70€
 • School insurance: 1,12€ (9,5€ for over 28 years)

For more information, consult main web site of UB here.

* IMPORTANT NOTICE: TO BE ABLE TO FORMALIZE THE OFFICIAL REGISTRATION OF THE MASTER, IT IS INDISPENSABLE TO HAVE CLOSED THE ACADEMICAL REPORT AND TO HAVE PAID THE RIGHTS OF THE DEGREE.

 • Preinscripción: 30, 21€
 • Precio/crédito para estudiantes de la Unión Europea, países del Acorde Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega), Suiza y Andorra: 46,50€
 • Precio/crédito para estudiantes extranjeros sin permiso de residencia superior a un año académico: 82€
 • Estudio de convalidación (para alumnos extranjeros): 218,15€
 • Gestión del expediente académico:  69,80€
 • Servicio de soporte al aprendizaje: 70€
 • Seguro escolar: 1,12€ (9,5€ para mayores de 28 años)

46,50 euros per credit ( 82 euros for students who are not EU nationals and do not currently reside in Spain). (Fees for the academic year 2015-2016)


Prerequisites:

Recommended applicant profile. Applicants should have a general background in life sciences, health sciences or agricultural engineering, with specific training in the biology, ecology and physiology of aquatic organisms or systems of aquaculture production (technology and facilities). A basic knowledge of English is required.

Admission requirements - Official degree
General requirements

In accordance with Article 16 of Royal Decree 1393/29 October 2007, students must hold one of the following qualifications to access university master’s degree courses:

 • An official Spanish degree.
 • A degree issued by a higher education institution within the European Higher Education Area framework that authorizes the holder to access university master’s degree courses in the country of issue.
 • A qualification from outside the framework of the European Higher Education Area. In this case, the qualification should be recognized as equivalent to an official Spanish degree. If it is not recognized, the University of Barcelona shall verify that it corresponds to a level of education that is equivalent to official Spanish degrees and that it authorizes the holder to access university master’s degree courses in the country of issue. Admission shall not, in any case, imply that prior qualifications have been recognized as equivalent to a Spanish master’s degree and does not confer recognition for any purposes other than that of admission to the master’s degree course.

Specific requirements
For admission to the master's degree Aquaculture, applicants should hold an official bachelor's degree, undergraduate degree or equivalent qualification in any area related to life sciences, environmental sciences, marine sciences, veterinary science or agricultural engineering

The admission requirements list the qualifications needed for admission to this master’s degree. Students with qualifications not listed above will require a favourable report from the Master’s Degree Committee to gain admittance

It is recommended to have a level of English language competence equivalent to B2 in the European Common Framework of Reference for Languages.

 The selection criteria will be prioritized:
• student's academic record (average mark of the degree / degree that gives access to the master): 75%
• The curricular or professional experience in the field of the master (articles, participation in conferences, courses, professional activity in the sector, etc.): 25%

Requisits generals 

 • D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics 

Per accedir al màster d'Aqüicultura els estudiants han d'haver obtingut prèviament un títol oficial de grau, llicenciatura o equivalent en algun dels àmbits relacionats amb les ciències de la vida, les ciències ambientals, les ciències del mar, la veterinària o les enginyeries agrònomes.

El criteri d'admissió té en compte els estudis previs que s'indiquen com a titulacions d'accés. De manera excepcional, per a estudiants d'altres titulacions diferents de les indicades anteriorment, la comissió del màster ha d'elaborar un informe favorable per admetre'ls.

Es considera necessari un nivell d'anglès bàsic equivalent a B2.


Application Procedure:

DOCUMENTATION REQUIRED FOR PRE-ENROLMENT

Spanish students:

 1. Photocopy of the degree certificate or accreditation of completion of the degree course (or the academic record listing the subjects completed at the time of application to the master’s degree).
 2. Photocopy of the Academic record
 3. Curriculum vitae
 4. Photocopy of the DNI or passport 

International students:

 1. Photocopy of the degree certificate 
 2. Photocopy of the Academic record
 3. Curriculum vitae
 4. Photocopy of the DNI or passport 
 5. Translation of the degree certificate and transcript (if the original documents were not issued in English or Spanish).

(http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/en/traduccio_en.htm)

CATALÀ. ATENCIÓ: Una vegada feta la preinscripció on-line, accedir a l'enllaç següent per a saber els documents que calen per completar el procés i com trametre'ls
http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/aquicultura/index.php?opt...

ESPAÑOL. ATENCIÓN: Una vez hecha la preinscripción on-line, acceder al siguiente enlace para saber los documentos necesarios para completar el proceso y cómo enviarlos
http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/aquicultura/index.php?opt...

ENGLISH. CAUTION: Once made the online preregistration, access the following link to find the documents necessary to complete the process and how to send them
http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/aquicultura/index.php?opt...

FORMULARI

Para alumnos españoles

 1. Fotocopia o resguardo del título (o expediente académico, en el caso que no se hayan finalizado los estudios)
 2. Fotocopia del expediente académico (con las asignaturas y calificaciones)
 3. Currículum
 4. Fotocopia del DNI o pasaporte.

Para alumnos extranjeros:

 1. Fotocopia del título 
 2. Fotocopia del expediente académico (con las asignaturas y calificaciones)
 3. Currículum
 4. Fotocopia del DNI o pasaporte 
 5. Traducción del título y certificado académico, aquellos que no estén en lengua inglesa o española.

Grant Opportunities:

Es conveniente consultar las 'becas y ayudas para estudiantes de máster universitario' en la página web de la Universidad, para informarse sobre los requisitos, trámites y plazos para solicitar becas o ayudas.

El màster d'aqüicultura disposa de bosses d'ajuda econòmica per a la realització del Treball de fi de Màster.

Convé consultar les beques i els ajuts per a estudiants de màster universitari
(http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/master/beques_master.html), per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar una beca o ajut. Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària i de tota mena: per fer recerca, per participar en programes d’intercanvi, per accedir a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc.
Tota aquesta informació és accessible des del portal de beques de MónUB.

Grant opportunities for erasmus
In addition, students of the Master can use all the options for mobility offered by the three organizing universities. Attached below the links on the mobility offered by the University of Barcelona:
In addition to aid ERASMUS students at the University of Barcelona can enjoy other support:
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm 
http://www.ub.edu/masteroficial/index.php?option=com_content&task=view&i...
Support for participation in international mobility programs for students of schools of the University of Barcelona:
Are grants awarded same university Barcelona to enjoy an aid in the master phase students wishing to participate in programs and mobility, and more specific to students in their initial stage of training towards research.
Scholarship program helps Bancaja and Banco Santander international student center at the University of Barcelona:
They are travel grants to students of the University who have been selected to make a stay at another university within the Erasmus program, the Coimbra Group and mobility programs with foreign universities.

Also you can use the aid offered by the Generalitat de Catalunya
Aid Agency Management of University and Research (AGAUR) of the Generalitat de Catalunya:
The Generalitat de Catalunya, via your agency AGAUR, convenes an annual grant program to assist with the costs that involves studies to other countries for students participating in international mobility programs.
Additional aid in respect of residence within the general scholarship and mobility of the Ministry of Education and Science:
Are grants from the Generalitat of Catalonia for students who are entitled to enjoy the mobility grant from the Ministry of Education and Science. They can request an additional aid in the concept of residence because of study at a foreign university away from home address.

Qualification

Academic level: Master

Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
60
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.